U prostorijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo organizovan je dvovnevni seminar za interne auditore. Cilj seminara je edukacija uposlenika za provođenje interne kontrole kako bi se obezbijedila efikasna zdravstvena zaštita u najboljem interesu osiguranika Kantona Sarajevo.  

U skladu sa politikom kvaliteta, potrebno je osigurati funkcionisanje Zavoda na efikasan i transparentan način kroz implamentaciju savremenih standarda kontrolinga u cilju proaktivnog djelovanja u otklanjanju nedostataka i unapređenju poslovanja.

Politika kvaliteta Zavoda podrazumjeva razvoj organizacijske kulture koja promovira stručnost, kompetencije i profesionalnost,  brendiranje Zavoda zdravstvenog osiguranja KS kao javne ustanove od povjerenja za naše osiguranike te trajno ispunjavanje svih načela i zahtjeva norme ISO 9001 kroz stalno održavanje uspostavljenog sistema i neprekidno obrazovanje naših uposlenika o svijesti i važnosti kvaliteta.

Upravljanje kvalitetom na svim organizacionim nivoima i u svim poslovnim procesima uz stalno poboljšavanje sistema upravljanja kvalitetom uključujući rezultate identifikacije i obrade rizika i prilika koje se odnose na kontekst Zavoda i njegove ciljeve je primarni zadatak.

Posebno je naglašena težnja ka poslovnoj izvrsnosti uz stalno poboljšavanje kvaliteta usluga i kvaliteta u svim segmentima poslovanja, uz poštivanje pripadajućih zakonskih propisa i interno postavljenih zahtjeva.