Obavještenje-porodicna.pdf


OBAVJEŠTENJE

o zaključenim ugovorima za pružanje usluga porodične medicine

Poštovani,

 Obavještavamo osiguranike u Kantonu Sarajevo da je okončana procedura nabavke “Usluge porodične medicine” putem Javnog poziva za dostavljanje ponuda broj 03/9-11-8-8559-JP/PDP/22 E.Š. te da su potpisani ugovori sa primjenom od 15.10.2022. godine.

 Na osnovu provedenog postupka javne nabavke, ugovori za usluge porodične medicine zaključeni su sa sljedećim zdravstvenim ustanovama:

  • Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo
  • PZU Poliklinika Atrijum
  • PZU poliklinički centar Eurofarm
  • PZU poliklinički SANASA

Kako je Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdravstvene zaštite (“Sl.novine KS” br.35/10) u čl. 6. propisano da svako osigurano lice ima obavezu da izvrši izbor doktora popunjavanjem Izjava o izboru/promjeni izabranog doktora medicine odnosno doktora stomatologije koje važe do dostavljanja nove Izjave, a najmanje za period od godinu dana, to ovim putem pozivamo sve osiguranike da izvrše odabir doktora medicine u prednje pobrojanim ugovornim zdravstvenim ustanovama, ukoliko to do sada nisu učinili, a kako ne bi imali poteškoće u ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 Istovremeno, obavještavamo osiguranike koji su bili opredjeljeni u timove porodične medicine kod PZU “Alea dr. Kandić”, da sa navedenom zdravstvenom ustanovom nije zaključen novi ugovor, pa je potrebno da najkasnije do 24.10.2022. godine izvrše odabir doktora medicine kod ugovornih zdravstvenih ustanova, a imajući u vidu da nakon navedenog datuma svoja prava iz oblasti porodične medicine neće moći ostvarivati u navedenoj zdravstvenoj ustanovi.

 Menadžment i zaposlenici Zavoda ostaju u potpunosti na raspolaganju osiguranicima, kako bi u okviru svojih nadležnosti i ovlaštenja, olakašali pristup zdravstvenom sistemu i omogućili što viši stepen zdravstvene zaštite.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo