Kako je istakao direktor ZZO KS Muamer Kosovac, to je do sada najveći iznos finansijskih sredstava namjenjenih za nesmetano i kvalitetno pružanje prava iz zdravstvenog osiguranja za naše osiguranike i iznosi 582.368.800 KM.

Dana 29.03.2023.g., na šestoj radnoj sjednici, Skupština Kantona Sarajevo usvojila je Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2023.g.

Od rashoda zdravstvene zaštite koji iznose 534.936.500 KM i imaju učešće od 97% ukupnih troškova, u odnosu na prethodnu godinu najznačajniji su sljedeći :

  1. finansiranje zdravstvene zaštite koja se osiguranicima pruža u zdravstvenim ustanovama na području Kantona Sarajevo a koje su obuhvaćene i Planom i programom mjera zdravstvene zaštite za 2023. godinu, prema odluci Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, je uvećano za ukupno 56.557.000 KM u odnosu na doneseni Finansijski plan za 2022.godinu, a prije zaključivanja novih kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstva.

U povećana sredstva je uključeno i povećanje za materijalne troškove u iznosu od 5.661.687 KM kako bi pružaoci usluga mogli neometano obezbijediti zdravstvenu zaštitu i pored inflatornih uslova.

Zavod je ovim Finansijskim planom u potpunosti planirao sredstva za finansiranje kolektivnih ugovora zaključenih između Vlade Kantona Sarajevo i sindikata iz oblasti zdravstva u 2022.godini, kao i finansiranje dodatnog kadra koji je od strane Ministarstva zdravstva i zdravstvenog sektora iskazan kao neophodan, za nesmetano pružanje zdravstvenih usluga našim osiguranicima. Ukupan broj radnika za koja su planirana ova sredstva je 7.862 zdravstvenih radnika i saradnika;

  1. povećanje vrijednosti boda za ugovoreni program porodične medicine po provedenom postupku javne nabavke sa privatnim i javnim zdravstvenim ustanovama sa 1,11 KM u Finansijskom planu 2022, na 1,35 KM u 2023.godini;
  2. planiranje sredstava za ugovaranje deficitarnih dijagnostičkih usluga za koje postoji lista čekanja u ugovornim zdravstvenim ustanovama po provedenom postupku javne nabavke u iznosu od 3.300.000 KM;
  3. povećanje planiranih sredstava za lijekove po posebnim programima u iznosu od 870.000 KM ;
  4. povećanje planiranih sredstava za medicinska sredstva i ortopedska pomagala zbog proširenja prava naših osiguranika u iznosu od 6.000.000 KM, u odnosu na rebalans 2022.g.;
  5. u Finansijskom planu planirana su sredstava za uvođenje senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi za sve osiguranike koji boluju od Dijabetesa tip1;
  6. povećanje planiranih sredstava zagotove lijekove zbog proširenja liste lijekova i većeg učešća Zavoda u snošenju troškova tih lijekova u iznosu od 2.012.500 KM, u odnosu na rebalans 2022.g.;
  7. povećanje planiranih sredstava za program dijagnostike i liječenja teško oboljele djece koji je udvostručen u odnosu na prethodnu godinu i iznosi ukupno 2 miliona;
  8. prema smjernicama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, prvi put su u Finansijskom planu planirana sredstva za Program palijativne njege terminalno bolesnih u Kantonu Sarajevo i to u iznosu od 1.505.000 KM kao i sredstva za uvođenje usluga neurorehabilitacije u sistem rehabilitacije  u iznosu od 462.000 KM.

Kako je naveo direktor Muamer Kosovac, u prvom planu su nam osiguranici kojima želimo omogućiti bolju zdravstvenu zaštitu te unaprijediti zdravstveni sistem !