U tom slučaju, a imajući u vidu da se prema važećoj Uredbi traženo pomagalo izdaje jedanput, odnosno trajno, potrebno je da se obratite komisiji Zavoda, jer se u izuzetnim slučajevima može odobriti nabavka novog istovrsnog pomagala, a po nalazu ovlaštenog ljekara, uz prilaganje odgovarajućeg obrasca kao i kod prvog puta.