Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko- protetske pomoći i stomatološko- protetskih nadomjestaka predviđa veliki broj pomagala. Za svako pojedinačno pomagalo uredbom je definisano i specijalista koje specijalnosti može izdati prijedlog za pomagalo . Uredba takoođe definiše i indikacije za pojedina pomagala , odnosno za koje dijagnoze se mogu odobriti predložena pomagala. Potrebno je da dostavite nalaz spec. sa prijedlogom za ort. pomagalo ovjereno od istog doktora i uz zahtjev predate u ZZO KS . Svaki zahtjev se rješava u skladu sa Uputstvom o načinu i postupku ostvarivanja prava utvrđenim Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko- protetske pomoći i stomatološko- protetskih nadomjestaka.