Na osnovu čl. 35 st 2 Zakona o zdravstvenom osiguranju ( sl. Nov. Federacije BIH , br 30/97 , 7/02,70/08,48/11 i 36/18) na prijedlog Vlade Federacije BiH , Parlament Federacije BiH , na sjednici Predstavničkog doma od 18. novembra 2008 god. i na sjednici Doma naroda od 19. marta 2009 god. donio Odluku o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava . Neinvazivni prenatalni testovi kao dijagnostička procedura nisu u sklopu obavezne zdravstvene zaštite i kao takvi se ne finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. U slučajevima kada su iscrpljene uobičajene procedure i kada postoje med indikacije definisane konzilijarnim mišljenjem Kliničkog centra univerziteta u Sarajevu za neophodnost navedene pretrage ( ne starijim od 6 mj.)i ostalu med dokumentaciju, možete podnijeti zahtjev Komisije za odobravanje pomoći za liječenje Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.