Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada ("Službene novine Federacije BiH" br.41/2001), propisan je način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica, kada takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Na osnovu člana 2. Sporazuma osigurana lica koja privremeno borave na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i na lijekove na recept u vezi sa korištenjem navedene zdravstvene zaštite, koje plaćaju ličnim sredstvima, s tim što će im se utrošeni iznos sredstava po ovom osnovu refundirati od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kod koga su osigurana u skladu sa propisima koje ovaj zavod primjenjuje. Nakon pružanja hitne medicinske pomoći, liječenje treba nastavi u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, sa kojima Zavod ima zaključen ugovor. U slučaju potrebe za ortopedskim i drugim pomagalima neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i saglasnost u slučaju potrebe pružanja zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM. Shodno navedenom, potrebno je da u nekoj od ispostava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnesete zahtjev sa medicinskom dokumentacijom i original račun iz kojeg se vidi da ste ličnim sredstvima platili nastale troškove. Nakon dostavljanja traženog Vaš zahtjev će se uzeti u razmatranje.