Prema "Uredbi o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka", konkretno za plene, trebate kako vam je i na šalteru rečeno za prvo odobrenje dostaviti nalaz specijaliste, odnosno otpusno pismo i obrazac ovjeren od specijaliste -urolog, neurolog, neuropsihijatar . Kod sljedećeg utvrđivanja prava obrazac ovjeren od strane izabranog doktora.