Pacijent svojevoljno bira zdravstvenu ustanovu u kojoj će obaviti postupak medicinski potpomognute oplodnje. Naime, Odlukom o refundaciji troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje (br. UO/06-4-25776/17 od 14.07.2017. godine) propisani su uslovi i kriteriji za ostvarivanje prava na refundaciju troškova za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje. Članom 2 Odluke je propisano da će Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo refundirati novčana sredstva utrošena za pruženu uslugu medicinski potpomognute oplodnje za maksimalno dva pokušaja za jedan bračni par, (za prvi pokušaj do 4.000,00 KM, a za drugi pokušaj do 2.000,00 KM). Članom 3 Odluke su propisani uslovi koje je potrebno ispuniti, i to: pozitivno konzilijarno mišljenje kojim se preporučuje tretman medicinski potpomognute oplodnje, da žena u momentu okončanja postupka nije navršila 43 godine života, da su u momentu okončanja postupka podnosioci zahtjeva u bračnoj odnosno vanbračnoj zajednici, te da postoji kontinuitet prijave na obavezno zdravstveno osiguranje od najmanje od najmanje 5 godina. Smatrat će se da je podnosilac osiguran u kontinuitetu ukoliko u posmatranom periodu nije imao jedan ili više prekida osiguranja u trajanju dužem od šest (6) mjeseci ukupno. Članom 4 Odluke propisana je dokumentacija koju je podnositelj zahtjeva obavezan priložiti uz zahtjev, i to:konzilijarno mišljenje (UKCS) ne starije od 6 mjeseci, mišljenje ordinirajućeg ljekara u ovisnosti šta je uzrok steriliteta (ljekar specijalista urolog ili ljekar specijalista ginekolog), original fiskalni račun, izvod iz matične knjige vjenčanih, cips prijava mjesta prebivališta, dokaz da je postupak završen (kao dokaz može služiti potvrda na fakturi o pruženoj usluzi na kojoj će biti navedeno da je usluga pružena i postupak okončan ili drugi dokaz/potvrda o okončanom postupku). Napominjemo da navedenu Odluku možete naći na stranici www.kzzosa.ba.