Za refundaciju bolovanja preko 42 dana pravno lice predaje sljedeću dokumentaciju Ispostavi ZZO KS ,a prema sjedištu firme Općine kojoj pripada: 1. Zahtjev treba da sadrži: tačan naziv i adresa podnositelja, ukupan iznos koji potražuje, broj žiro računa na koji će se izvršiti povrat novčanih sredstava, svojeručno potpisan i ovjeren od strane ovlaštenog lica. 2. Izvještaj o bolovanju (doznake) koje su u cjelosti popunjene, potpisane i ovjerene pečatom od strane ovlaštenih lica (izabranog ljekara, zdravstvene ustanove i poslodavca). 3. Obrazac NPL-1 u tri primjerka . Prilažu se popunjena, potpisana i ovjerena pečatom od strane ovlaštenog lica.Kupuje se isključivo na blagajnama bilo koje Ispostave ZZO KS. 4. Obrazac ZO-PL –Potvrda o neto isplaćenoj plaći, popunjava se i dostavlja za osiguranika za kojeg se podnosi Zahtjev .Na obrascu se navodi plaća prethodnog mjeseca prije prvog dana otvaranja bolovanja. Navedeni obrazac mora biti popunjen i potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca. Kupuje se isključivo na blagajnama bilo koje Ispostave ZZO KS. 5. Specifikacija isplaćenih plaća za mjesec za koji se potražuje naknada (obrazac 2001)