Uz Zahtjev firme za refundaciju bolovanja preko 42 dana, podnositelj je obavezan podnijeti sljedeću dokumentaciju u Poslovnicu ZZO KS, a prema sjedištu firme: 1. Izvještaj o bolovanju (doznake) koje su popunjene, potpisane i ovjerene pečatom od strane ovlaštenog lica (ljekara i poslodavca) 2. Obrazac NPL-1 original u tri primjerka, popunjen , potpisan i ovjeren pečatom od strane poslodavca. Uz obrazac NPL-1 potrebno priložiti dokaz o isplati naknade plaće osiguranom licu za koga se podnosi zahtjev (platna lista) za mjesec prije prvog dana otvaranja bolovanja. 3. Obrazac ZO-PL - Potvrda o neto isplaćenoj plaći za mjesec prije prvog dana otvaranja bolovanja. Obrazac mora biti popunjen i potpisan od strane ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca. 4. Za fizičko lice koje samostalno obavlja djelatnost, dokaz da se privremeno ne obavlja ista za vrijeme privremene spriječenosti za rad 5. Specifikacija isplaćenih plaća (obrazac 2001)ovjerena od strane Porezne uprave za mjesec za koji se potražuje isplaćena naknada plaće. 6. Ukoliko se radi o povredi van rada, dostaviti izjavu o navedenoj povredi, potpisanu od strane lica za kojeg se potražuje refundacija kao i izjavu Poslodavca o istoj.