Kao jedina od mogućnost ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu je lična uplata doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa članom 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju (''Službene novine FBiH'', br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11)., u vezi čega može dobiti sve potrebne informacije i uputstva u nadležnoj poslovnici ovog Zavoda prema adresi prebivališta. Također, ukoliko niste u mogucnosti da ličnim sredstvima uplaćuje doprinose a ima prebivalište u Kantonu Sarajevo, obratite se organu uprave nadležnim za poslove socijalne i dječije zaštite( Kantonalni centar za socijalni rad i Opstina prema mjestu prebivalista), koji ce utvrditi da li ispunjavare uvjete za ostvarivanja prava na obavezno zdravstveno osiguranje. Kao dobrovoljni darovaoc krvi se jedino, na zalost, oslobodjeni placanja odredjenih participacija prilikom koristenja zdravstvene zastite.