Stranim državljenima i licima bez državljanstva osigurava se zdravstvena zaštita kao i državljanima Federacije BIH, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. "Lica s prebivalištem na teritoriji Federacije koja imaju sredstva za izdržavanje na zdravstvenu zaštitu u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika ako im se zdravstvena zaštita ne osigurava po drugom osnovu u procentu 5% na prosječnu bruto plaću zaposlenih na teritoriji Federacije BiH prema poslednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, prema Odluci o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo."