Odluka o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (na osnovu člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (Sl.novine Kantona Sarajevo broj 4/00 i 18/02), a u vezi sa članom 47. Stav3., 57 stav 3. I 60 stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (Sl.novine Federacije BiH broj 30/97 i 7/02) koju je donio Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 19.02.2004.g. kaže u Član 7. Pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osigurano lice ima u trajanju od 14 mjeseci Član 8. Ako nadležni organ penzijskog i invalidskog osiguranja ne donese ocjenu radne sposobnosti i invalidnosti u roku utvrđenom u članu 60. Stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zavod će i dalje isplaćivati naknadu plaće osiguraniku, a najduće do 6 mjeseci, računajući od isteka prava na naknadu utvđenu u članu 7. Ove Odluke Dakle, pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad osigurano lice ima u trajanju od najduže 20 mjeseci !