Pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje se ostvaruje na osnovu prebivališta lica a u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i van budžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH. Istim je propisano da zakonski obveznik uplate doprinosa, doprinose za zdravstveno osiguranje uplaćuje prema mjestu prebivališta lica na račun kantonalnih zavoda. Shodno navedenom, da bi imali pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno obavezno zdravstveno osiguranje morate imati prijavljeno prebivalište u Kantonu Sarajevo i plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje. Obzirom da ste naveli da ste nastanjeni u Travniku, pretpostavljamo da ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje u SBK/KSB. U tom slucaju, a shodno odredbama Sporazuma o postupku i nacinu koristenja zdravstvene zastite van podrucja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada, pravo na zdravstvenu zastitu u KS ostvarujete na osnovu vazece zdravstvene isprave, a u slucaju potrebe pruzanja zdravstvenih usluga vece od 300 KM, neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadleznog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja tj. Zavoda zdravstvenog osiguranja SBK/KSB.