Kao što smo ranije odgovorili da bi ostvarili pravo na obavezno zdravstvno osiguranje u Kantonu Sarajevo, prije svega morate imati prijavljeno prebivalište u istom. Promjenom mjesta prebivališta mjenjate i ZZO preko kojeg ostvarujete prava iz zdravstvenog osiguranja. Potrebno je da vaš poslodavac podnese odjavu sa osiguranja u Poreznoj upravi u RS i nakon toga vas prijavi preko Porezne uprave u ZZOKS. U poglavlju VI u podtački 21.2 Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda u FBiH ("Sl.novine Federacije BiH“ br.35/13,53/13,63/13 i 93/13), propisano je da se uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši prema prebivalištu zaposlenika, a samim tim se i pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruje prema prebivalištu fizičkog lica. Nakon što Vam stigne prijava iz Porezne uprave, obatite se najbližoj ispostavi ZZOKS koji će Vas uputit u dalju proceduru vađenja zdravstvene knjižice, kao i odabira doktora porodične medicine.