Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko protetskih nadomjestaka, regulisano je da osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, za medicinska pomagala koja se osiguravaju u zdravstvenim ustanovama ostvaruju učešće Zavoda u cijeni i to za: parcijalnu zubnu protezu (gornja ili donja) do 58,50KM, totalnu zubnu protezu (gornja ili donja) do 117,00KM.