Kao osiguranik ZZO KS imate pravo da podnesete zahtjev za refundaciju  za kupljeni lijek, koji nije na pozitivnoj Listi lijekova Kantona Sarajevo (sl.nov.KS 26/21.), prema  Komisiji za lijekove, koju je imenovalo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Zahtjev se uzima i predaje na protokolu u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja  Kantona Sarajevo na način da se uz zahtjev za refundaciju prilože nalazi sa Klinike gdje se nalazi preporuka za  navedeni lijek  i original račun za kupljeni lijek.