Način ostvarivanja prava na usluge u Privatnim zdravstvenim ustanovama, uređen je Procedurom o načinu ostvarivanja prava na deficitarne usluge koja se nalazi na web stranici Zavoda SPISAK DEFICITARNIH USLUGA - KZZO SA

Sadržaj dokumentacije uz Zahtjev:

  1. Dokaz na osnovu kojeg su preporučene usluge od strane doktora specijaliste,
  2. Original uputnicu izdatu od strane porodičnog doktora sa datumom izdavanja (obavezno treba da sadrži datum javljanja osiguranika u zdravstvenu ustanovu i datum zakazanog termina specijalističkog pregleda, uz pečat ustanove u kojoj je zakazana usluga)

Stručna služba Zavoda, na osnovu podnesenog Zahtjeva, provodi postupak provjere ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava  na traženu uslugu iz domena deficitarnih usluga, a po utvrđivanju istog izdaje Saglasnost, na osnovu koje osiguranik ostvaruje pravo na pružanje usluge u ugovorenim privatnim zdravstvenim ustanovama.

Tek sa izdatom saglasnosti javljate se privatnoj ustanovi sa kojom imamo sklopljen Ugovor: PZU "MOJA KLINIKA", Šenoina br.5
PZU POLIKLINIKA "ATRIJUM", Džemala Bijedića br.185
PZU POLIKLINIKA "DR. AL-TAWIL", Zmaja od Bosne br.7
PZU POLIKLINIKA "DR. AL-TAWIL",  Stup, Nikole Šopa br.9        
PZU SPECIJALNA BOLNICA "CENTAR ZA SRCE" DR. KACILA, Kranjčevićeva br.12
ZU "ALEA DR. KANDIĆ", Avdage Šahinagića br.3   
ZU POLIKLINIČKI CENTAR "SANASA", Grbavička br.74               
ZU POLIKLINIKA "ALTAMEDICA BETA", Zmaja od Bosne br.7