Nezaposlena lica koja se prijave Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, ostvaruju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.