Nezaposlena lica koja se prijave u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa (bez obzira na duzinu trajanja istog) Zavodu za zapošljavanje, ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje putem navedenog organa.