Vaša obaveza je da poslodavcu na vrijeme prijavite potrebu za registraciju članova porodice na osiguranje i dostavite dokumentaciju koja dokazuje status člana od osiguranika. Poslodavac popuni i ovjeri obrazac ZO-1 ( prijava člana porodice na osiguranje), sa dokumentacijom dostavlja u ispostave ZZO KS na registraciju članova na osiguranje.