SARADNJA ZAVODA SA AKADEMSKOM ZAJEDNICOM

Direktor Kosovac: Uspostava saradnje sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, razmjena iskustava i resursa donosi korist našim osiguranicima.

Planiramo zaključivanje Protokola o saradnji kojim će se omogućiti edukacija studenata iz oblasti farmakoekonomike i kontrole propisivanja lijekova.

Direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo Mr.sci.oec Muamer Kosovac i pomoćnica direktora za medicinske i farmaceutske poslove mr. Anesa Eminović  razgovarali su sa dekanom Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Prof.dr. Fahirom Bečićem i prodekanesom za kvalitet Prof.dr. Elmom Omeragić o modalitetima institucijalne saradnje.

Na sastanku je dogovoreno vrlo skoro potpisivanje protokola o saradnji između ove dvije institucije.

Kako je kazao direktor Kosovac, saradnja sa akademskom zajednicom i kombiniranje teoretskog i praktičnog znanja uvijek donosi korist našim gradjanima, što nam je prevshodni cilj.

Potpisivanjem protokola o saradnji omogućit ćemo edukaciju studenata specifičnom za kontrole apoteka i kontrolu propisivanja lijekova. Protokolom o saradnji ćemo definisati i stručnu edukaciju koja je potrebna farmaceutskom fakuletu u obrazovanju studenata i specijalizanata.

Sa druge strane, Farmaceutski fakutet u Sarajevu će prenositi dobre prakse u sistemu nadzora prometovanja lijekova i kao jedan od vidova edukacionog ciklusa studenata u okviru nastavnih predmeta koji se izučavaju na farmaceutskom fakultetu koristiti stručna znanja i iskustva Zavoda. Dekan fakulteta prof. dr Fahir Bečić se zahvalio direktoru Muameru Kosovcu na inicijativi i istakao da je ovo prvi put da Zavod, kao finansijer zdravstva koji sudjeluje u finansiranju najšire liste lijekova u FBIH inicira i ostvaruje formalnu saradnju sa Farmaceutskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.