Direktor Muamer Kosovac naglasio: opredjeljeni smo da radimo isključivo za dobrobit osiguranika te dajemo prijedloge koji će olakšati svakodnevni život osiguranika i unaprijediti stepen zdravstvene zaštite na veći nivo

U vezi inicijative za „nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi za sve uzraste oboljelih od dijabetesa tip1“ stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je pripremila Izmjene i dopune važeće Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva koje su usvojene od strane Upravnog odbora ZZO KS.

Nakon nedavnog sastanka sa predstavnicima Udruženja oboljelih od dijabetesa tip1 gdje se razgovaralo o problemima sa kojima se susreće ova kategorija osiguranika te nakon podnesene zastupničke inicijative za „nabavku senzora za bezbolno i kontinuirano mjerenje šećera u krvi za sve uzraste oboljelih od dijabetesa tip1“ na nadležno postupanje, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je sačinio mišljenje koje je dalje dostavljeno Upravnom odboru Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koji je, na 18. elektronskoj sjednici, podržao prijedlog i mišljenje stručne službe Zavoda te donio zaključak kojim se stručnoj službi Zavoda nalaže da pripremi Izmjene i dopune važeće Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva, u skladu sa podnesenom inicijativom.

 Dana 20.03.2023.g., navedene izmjene su razmatrane na 22. redovnoj sjednici Upravnog odbora a potom i usvojene, nakon čega će odmah biti upućene i na usvajanje Vladi Kantona Sarajevo preko resornog Ministarstva.

O navedenim aktivnostima ćemo obavještavati i u narednom periodu, u namjeri da našim osiguranicima obezbijedimo kvalitetnu, dostupnu i blagovremenu zdravstvenu zaštitu.