Povodom objavljenih članaka koji u svom naslovu sadrže neistine i insinuacije koje mogu urušiti kredibilitet i nastojanje menadžmenta da radi transparentno i u skladu sa zakonom a u cilju istinitog informisanja javnosti ističemo

Jasno nam je da u društvu u kojem živimo raditi drugačije i poštivati zakon podrazumjeva biti izložen napadima i pritiscima ali uprkos tome mi ćemo istrajati u transparentnom i zakonitom postupanju.

Povodom objavljenih članaka koji u svom naslovu sadrže neistine i insinuacije koje mogu urušiti kredibilitet i nastojanje mendžmenta da radi transparentno i u skladu sa zakonom a u cilju istinitog informisanja javnosti ističemo slijedeće:

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao institucija je u potpunosti opredjeljenja transparentno postupati prema medijima i poslove koje obavlja stručna sluzba i menadžment raditi u skladu sa zakonom.

Portalu Žurnal na njihov upit je potpuno jasno odgovoreno uz molbu da se tekst u kojem su navedene činjenice objave u cijelosti kako bi javnost bila potpuno transparentno informisana što je i obaveza novinara koji slijede profesionalnu novinarsku etiku.

Zavod je potpuno transprentno na identičan upit odgovorio zainteresovanim ponuđačima i na web portalu javnih nabavki i jasno objasnio šta podrazumjevaju zahtjevani uslovi te mogućnost ekvivalenta.

Zavod putem otvorenog postupka sa međunarodnom objavom kod provođenja postupaka upravo nastoji potpuno transparentno i jednako nastupati prema svim ponuđačima.

Ne želimo da se putem pregovaračkih ili sličnih postupaka pogoduje, upravo kompanijama kojima vjerovatno smeta ovakav način provođenja otvorenih postupaka koji su transparentni i objavljeni na web stranici Agencije za javne nabavke i u Službenim novinama.

Ne želimo da se na jedan tender, kao što su to u prethodnim periodima bili slučajevi, putem manje transparentnih postupaka javljaju ponuđači - dobavljači koji su, možda i sami pisali tehničke specifikacije za provedene postupke javnih nabavki na koje su se javljali i bili odabrani ponuđači a u konačnici nisu mogli u cijelosti ili na odgovarajući način izvršiti svoje ugovorne obaveze jer nisu bili kapacitirani ili kvalifikovani za poslove koje su dobili za koje su bili i plaćeni.

Ovaj menadžment nema intenciju da podliježe neutemeljenim pritiscima od koga god dolazili, a posebno pritiscima pojedinih kompanija koje pokušavaju imati uticaj na sačinjavanje tehničkih specifikacija koje bi im pogodovale i eliminisale njihovu vlastitu manjkavost u kvalifikacijama potrebnim za kvalitetnu isporuku predmeta nabavke.

Jasna su nastojanja pojedinih kompanija da putem različitih vrsta pritisaka i pojedinaca u organizacijama, rukovode postupcima javnih nabavki - na način kako je to godinama ranije rađeno. Ovaj menadžment to neće raditi niti podlijegati pritiscima!

Pojedinim kompanijama smetaju otvoreni međunarodni postupci - koji omogućavaju svima u našoj državi i izvan nje da učestvuju u postupcima nabavki, te bi željeli kao što su to prije činili, da kreiraju i tenderske dokumentacije i isporučuju rješenja koja su nesrazmjernog kvaliteta prema planiranom iznosu sredstava za nabavku.

Želimo za planirana sredstva obezbjediti rješenja koja su najbolja za naše osiguranike i koja će unaprijediti zdravstveni sistem!

U natpisu portala Žurnal se navodi da je zakonska obaveza raspisivanja Otvorenih postupaka a da to nije opredjeljenje novog menadžmenta, te da je slučaj da u predhodnom periodu bila intencija objava pregovaračkih postupaka bez objave.

Zaista je nejasno zbog čega od strane portala nisu inicirani krivični postupci, ukoliko su postupci prethodnih menadžmenta bili nezakoniti, te je nejasno i zašto sada, kada se potpuno transparentno putem otvorenih međunarodnih postupaka objavljuje najveći dio nabavki pojedinim kompanijama i novinarima smeta i takvo zakonito postupanje.

Menadžment Zavoda