Sarajevo, 18.08.2023.godine

                                                               Novinska agencija Patria

DEMANTI     

Radimo drugačije, transparentno, u interesu građana i javnog dobra i ne bojimo se ataka onih koji ne žele unaprijediti stanje

Poštovani,

S obzirom na Vaš tekst pod naslovom: „ Vranić upozorio direktora ZZO KS Kosovca da je prekoračio nadležnost, dogovara projekte bez znanja Ministarstva i Vlade KS“ objavljenom na web portalu nap.ba, dana 17.08.2023. godine, u ime Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo iskazujemo nezadovoljstvo zbog neistinosti iznesenih u tekstu a posebno zbog povrede novinarske etike, imajući u vidu da od Zavoda, kao druge strane, nije traženo očitovanje niti data mogućnost da se oglasi po pitanju objave koja je postavljena na Vašem web portalu, te zahtjevamo da ovaj demanti u cjelosti i bez intervencija objavite na identičan način kao izvorni tekst.

Naravno, ne pokušavamo ni na koji način da utičemo na neovisnost i uređivački politiku Vaše kuće ali objavljeni tekst smatramo suprotnim principima objektivnog izvještavanja a posebno suprotnim odredbi čl. 7 Kodeksa za štampane i online medije u BiH. Naime, pomenuta odredba propisuje da „ Novinari i urednici ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi objavljivanje moglo materijalno utjecati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumjevanje kod čitalačke publike“ kao i jedan od osnovnih postulata:  „ Urednici i novinari dužni su da prenesu stavove svih učesnika u nekom događaju, odnosno svih zainteresiranih strana „ a po potrebi i mišljenja eksperata koji nisu involvirani u događaj, nemaju direktni interes ili nisu povezani sa akterima događaja.

Objavljivanjem teksta, kako je to urađeno, osim što je prekršen kodeks, potpuno neprimjereno su institucija od iznimnog javnog značaja poput Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i njeno rukovodstvo stavljeni u negativan kontekst klasičnim iznošenjem neistina i potpuno netačnih informacija.

Prije svega, netačno je da u resorno ministarstvo nije stigao odgovor direktora Kosovca.

S obzirom da navodite: „Ministar Vranić u svom dopisu koji je zapravo upozorenje direktoru Kosovcu navodi da je Zavod isključivo ustanova koja finansira pružanje zdravstvene zaštite u KS“, začuđuje isključivost, (ne)znanje  i neinformiranost.  

U Vašem tekstu je navedeno da je ministar uputio dopis direktoru zavoda „ kojim ga upozorava da je izašao van okvira svojih nadležnosti organizirajući sastanke i dogovarajući određene projekte sa zdravstvenim ustanovama ne obavještavajući o tome Ministarstvo zdravsva i Vladu KS koji su kreatori zdravstvene politike“.

Kompletan navod je netačan. Naime, direktor ZZO KS Muamer Kosovac uopšte nije izašao van okvira svojih nadležnosti nego naprotiv, kao odgovoran rukovodilac časno i pošteno radi svoj posao na realizaciji provedbe odluke ministarstva. Nije ni mogao, kako je navedeno u Vašem tekstu dogovarati „određene projekte“ jer su projekti već davno dogovoreni ali ih neko treba početi i realizovati. U okviru dematija, podsjećamo i Vas i potpisnika teksta na vrlo važnu odluku:

U skladu sa članom 6.  Odluke o vođenju medicinske dokumentacije u elektronskom obliku u okviru Centralnog informacionog Sistema (Službene novine Kantona Sarajevo,  broj 47/20), Zavod je nosilac i vlasnik procesa informatizacije zdravstva u Kantonu Sarajevo, te je zadužen za uspostavljanje i održavanje funkcionisanja integralnog informacionog Sistema u zdravstvu Kantona Sarajevo, kao i drugih aktivnosti utvrđenih navedenom odlukom.

Nadalje, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je aktom broj 10-33-48511-3/22 od 20.01.2023. godine, dostavilo obavijest svim Javnim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, kojim podsjeća na navedenu odluku, obavezu provedbe odluke, što podrazumijeva i potpuni prelazak na elektronske uputnice.

Istim aktom, zadužuje se zavod da prati operativnu primjenu ove odluke.

Shodno svemu navedenom, kao i obavezi koja proizlazi iz Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo, zaključenog između zdravstvenih ustanova i Zavoda, a kojim je pored ostalih odredbi definisano da ustanova ima obavezu uspostaviti kalendar dostupnih termina za ambulantne, specijalističke i druge preglede na koje se iz timova porodične medicine (ili izuzetno iz specijalističkih službi) upućuju osiguranici Zavoda, kako bi se omogućilo međuinstitucionalno naručivanje i elektronsko zakazivanje termina putem eUputnica, Zavod je organizovao sastanak sa tri najveće zdravstvene ustanove u Kantonu Sarajevo (Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” i JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo).

S obzirom na kompleksnost projekta „elektronsko zakazivanje termina putem „eUputnica“ čija je provedba već počela i dobrim dijelom zaživjela između Opće bolnice “Prim.dr. Abdulah Nakaš” i JU Dom Zdravlja Kantona Sarajevo, uz posebno učešće Zavoda, Zavod je održao sastanak sa ugovornim partnerima, kako bi se razgovaralo o jedinstvenim rješenjima, koja bi omogućila provedbu svih obaveza i zaduženja zdravstvenih ustanova i Zavoda, a što bi u konačnici rezultiralo skraćivanjem listi čekanja na zdravstvene usluge u Kantonu Sarajevo, izbjegavanje višestrukog naručivanja, transparentnost, te jednakost u dostupnosti svih zdravstvenih usluga za svakog osiguranika.

Dana, 09.08.2023. godine, aktom broj 01-33-5-13097/23, Zavod je obavijestio Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo o održanom sastanku, donesenom zaključku potrebe formiranja koordinacionog tijela, te pozvao Ministarstvo kao kreatora zdravstvene politike u Kantonu Sarajevo, na učešće u radu koordinacionog tijela i delegiranje predstavnika ispred Ministarstva.

Zanimljivo je, kako navodite u Vašem tekstu da je „alarmirajuće u cijeloj priči što Ministarstvo nije uopšte upoznato sa ovim projektom“. S obzirom da ste u Vašem tekstu i citirali ministra Harisa Vranića: „Mišljenja smo da predmetno nije moguće provesti na način na koji ste to prezentirali, a da ne ugrozite zaštitu ličnih podataka osiguranika i njihovu medicinsku dokumentaciju, te vas upozoravamo da ovo ministarstvo kao ni Vlada KS neće preuzeti odgovornost za ovaj projekat. Molimo da se ubuduće pridržavate isključivo svojih nadležnosti kako ovo ministarstvo ne bi bilo u potrebi da pokreće određene procedure shodno zakonskim propisima“, vrlo rado ćemo odgovoriti i Vama i potpisniku akta:

U vezi sa upitom načina provedbe i objave informacija na internet stranici Zavoda o slobodnim i zauzetim terminima na specijalističke preglede, kao i zaštite ličnih podataka osiguranika, obavještavamo Vas da je Zavod vodio računa o sigurnosti ličnih podataka uz garancije implementatora sistema, te neće biti objavljivani lični podaci osiguranika, već isključivo podaci o slobodnim/zauzetim terminima, broju otvorenih narudžbi i prosječnom vremenu čekanja na uslugu, a koji su dobiveni iz informacionog sistema Zavoda, na osnovu unesenih podataka od strane zdravstvenih ustanova.

Višestruki su benefiti navedenog projekta te bi primjena ovog modela, između ostalog, omogućila:

  • transparentnost listi pružilo bi pacijentima mogućnost praćenja svog zakazanog pregleda,
  • transparentno predstavljanje eventualnih promjena u pomjeranju termina,
  • otežalo bi ubacivanje pacijenata „preko reda“ što je gotovo uvijek rezultat neke koruptivne radnje, a ne medicinske potrebe,
  • omogućilo bi, uvođenjem novih tehnologija u ovaj proces, pojednostavljenje komunikacije na relaciji pacijent – ustanova,
  • korist od uvođenja transparentnih listi čekanja imale bi i zdravstvene ustanove kojima se takođe otvara mogućnost za bolje upravljanje listama, praćenje kretanja pacijenata, analitičko i statističko praćenje pružanja usluga.

 U aktu ministarstva i tekstu koji ste objavili navodi se „Vlada Kantona Sarajevo“, te vas obavještavamo da ne posjedujemo informacije niti dokaz da je dopis stav Vlade Kantona Sarajevo i uvaženog premijera.

Svi akti koji su dostavljeni naslovljeni su i na Vladu kakao bi objektivno bila upoznata o unapređenjima koja se odvijajau u Zavodu!

Zavod navedene aktivnosti provodi isključivo u okvirima ingerencija koje su propisane pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima u interesu osiguranika i transparentnosti, te nije postojala namjera na bilo koji način ugroziti ingerencije ili značaj ministarstva niti je to urađeno, već naprotiv provodimo odluke resornog ministra i  iniciramo involviranje ministarstva u ove procese.

Cijenimo da su i interesi ministarstva obezbjediti osiguranicima dostupniji i transparentniji sistem zdravstvene zaštite, a to se može postići isključivo zajedničkim djelovanjem svih aktera u zdravstvenom sistemu.

Ukoliko Ministarstvo i dalje smatra da Zavod postupa izvan okvira svojih nadležnosti, a uvažavajući sve prethodno navedeno, molimo resornog ministra da nas pismeno obavijesti o potrebi obustave daljnjih aktivnosti.

Do tada, svi uposlenici ZZO KS sa direktorom Muamerom Kosovcem na čelu će nastaviti marljivo raditi na poboljšanju kvaliteta usluga, efikasnije organizacije rada, povećanju transparentnosti i jednakosti u dostupnosti svih zdravstvenih usluga za svakog osiguranika.

Naši rezultati najbolje govore o nama. Kao što je i vidljivo i vjerovatno smeta pojedincima intencija Zavoda jeste transparentnost i borba protiv korupcije, te ćemo uprkos negiranjima i upozerenjima raditi isključivo za dobrobit osiguranika, te molimo urednike Vašeg portala da nam budu korektori i partneri u ostvarivanju ovih ciljeva.

S poštovanjem, 

                                                                      Menadžment ZZO KS