Spisak kandidata među kojima će se provesti izborni postupak i kandidata koji nisu ispunili formalno-pravne uvjete

Kontrolor kandidati.pdf

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos dva (2) kontrolora, na neodređeno vrijeme, na osnovu raspisanog Javnog oglasa br. 01-30-9-20954/21 od 20.12.2021. godine i Dopune Javnog oglasa br. 01-30-9-20954-1/21 od 06.01.2022. godine, na sastanku održanom dana 16.02.2022. godine u prisustvu ovlaštenog supervizora Kantona Sarajevo, a na osnovu uvida u sadržaj pismenih prijava sastavila je spisak kandidata.