KZZOSA

Kako postati osiguranik i koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja?

Obavezno zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

Da bi se koristilo pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 19. Zakona, potrebno je steći svojstvo osiguranika.

Osiguranik se postaje:

 • po osnovu rada (u preduzećima, ustanovama, kod pravnog ili fizičkog lica, međunarodnim organizacijama, konzularnim ili diplomatskim   predstavništvima, zemljoradnici),
 • korisnici penzija,
 • nezaposlena lica pod uslovima iz Zakona,
 • lica kojim je priznato svojstvo ratnog, mirnodopskog i civilnog invalida rata,
 • lica koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje

Osigurana lica su članovi porodice osiguranika i to:

 • supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici),
 • djeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastorčad( i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
 • roditelj (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih izdržava,
 • unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.

Obveznici obračunavanja i uplate doprinosa su utvrđeni Zakonom i Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo (“Sl. novine FBiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08, 29/09, 91/15, 104/16, 34/18)

Koja su prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja?

Obaveznim zdravstvenim osiguranjem, u slučajevima i pod uslovima određenim Zakonom, osiguranicima se osigurava:

 • zdravstvena zaštita,
 • naknada plaće,
 • naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

Članovima porodice osiguranika se osigurava:

 • zdravstvena zaštita,
 • naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita koja se Zakonom osigurava provodi se kao:

 • primarna zdravstvena zaštita,
 • specijalističko-konsultativna,
 • bolnička zdravstvena zaštita.

Osigurana lica, pored prava iz člana 32. ovog zakona imaju pravo, u skladu sa utvrđenom medicinskom indukcijom, na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke, kao i pravo na korištenje lijekova čije je stavljanje u promet odobrio ministar zdravstva, a nalaze se na listi lijekova koji se osiguranicima mogu propisati na teret sredstava kantonalnog zavoda osiguranja.