KZZOSA

Prijava na zdravstveno osiguranje

Poštovani osiguranici sva pitanja možete poslati na mail adresu info@kzzosa.ba

Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršenih 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, najduže do navršene 26 godine života. Studij za sve cikluse može se organizovati u punom fondu sati predviđenim nastavnim planom (redovni studij) ili u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studiji (vandredni studiji i studij na daljinu). Slijedom navedeno, dl ili vanredni studenti nemaju pravo da budu osigurani kao član porodice osiguranika.
Međutim, lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) potrebno se obratiti organu uprave nadležne za poslove socijalne i dječije zaštite koji su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu.

Pravo na obavezno zdravstveno osiguranje se može ostvariti u svojstvu supružnika. Shodno tome, neophodno je da osoba u jednoj od naših ispostava kupi obrazac ZO-1 i zdravstvenu legitimaciju  i dostavi poslodavcu partnera, radi popunjavanja i ovjere istih. Slijedom toga, neophodno je da navedenu dokumentaciju podnese referentu zdravstvenog osiguranja u najbližoj ispostavi u svrhu prijave na obavezno zdravstveno osiguranje i ovjere zdravstvene legitimacije.

Supružnik kao strani državljanin bez obzira na status, da bi imao/la pravo na zdravstvenu zaštitu u Kantonu Sarajevo u zdravstvenim ustanovama  sa kojima Zavod ima zaključen ugovor, isto može ostvariti u skladu sa članom 30. Zakona o zdravstvenom osiguranju, („Službene novine FBiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), a u vezi sa članovima 9. tačka e) i članom 12. tačka e) Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na poručju Kantona Sarajevo («Sl.novine Kantona Sarajevo» br.29/09). Navedenim članovima je propisano da lica strani državljani ili lica bez državljanstva koja nisu osigurana po drugom osnovu sami plaćaju doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje i to 5% od prosječne mjesečne bruto plaće na području Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog Zavoda za statistiku. Uslov za odobravanje ovog načina osiguranja je da osoba ima odobren privremeni boravak u Kantonu Sarajevo od strane Ministarstva sigurnosti, Služba za poslove sa strancima.

Nezaposlena lica koja se prijave u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa (bez obzira na duzinu trajanja istog) Zavodu za zapošljavanje, ostvaruju pravo na obavezno zdravstveno osiguranje putem navedenog organa.

Zdravstveno osiguranje budućih korisnika prava na penziju, u periodu od podnošenja zahtjeva za penzionisanje do dostavljanja prijave elektronskim putem u bazu podataka Jedinstvenog sistema, za podnosioca zahtjeva koji ispunjava uslove za sticanje prava na penziju, osigurat će se na način što će Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje popuniti obrazac JS3100 u pojedinačnim slučajevima, na osnovu kojeg će nadležna ispostava Porezne uprave unijeti i obraditi podatke iz prijave, a na osnovu ispisa iz Jedinstvenog sistema Zavod zdravstvenog osiguranja ovjerava zdravstvenu knjižicu. Pored toga, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može se ostvariti kao član porodice supružnika koji je osiguranik. U tom slučaju, obveznik uplate doprinosa supružnika popunjava i ovjerava obrazac ZO-1, koji se kupuje u jednoj od naših ispostava, te se isti podnosi referantu zdravstvenog osiguranja u jednoj od naših ispstava.

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, ugovor o djelu nije osnov za sticanje svojstva osiguranika. Međutim, ukoliko osoba nije obuhvaćena niti jednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome ima sredstva za izdržavanje, može se lično osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice osiguranika na taj način što će uplaćivati lična srredstva kao doprinose u visini od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, i to od dana prestanka (prethodnog) svojstva osiguranika, odnono najmanje 6 mjeseci u nazad i za tekući mjesec. U tom slučaju, podnosi zahtjev, uz koji prilaže prijavnicu CIPS-a, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazi u Jedinstvenom sistemu) i uplatnicu.

Lice koje ima status osiguranika na temelju radnog odnosa ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu, bez obzira da li je ugovor o radu zaključen sa punim ili nepunim radnim vremenom.

U skladu sa ustaljenom praksom, JU Dom zdravlja KS pruža zdravstvenu zaštitu novorođenoj djeci na temelju otpusnog pisma do mjesec dana od dana rođenja djeteta. Pored toga, a s obzirom da medicinska dokumentacija ima dokaznu snagu javnih isprava, može se na temelju obrasca ZO-1, popunjenog i ovjerenog od strane obveznika uplate doprinosa osiguranik (roditelja), izvršiti prijava djeteta kao člana porodice, ukoliko ista (medicinska dokumentacija) određuje ili povrđuje ko su roditelji djeteta.

Shodno odredbi člana 89. Zakona o visokom obrazovanju KS, Visokoškolska ustanova može odobriti iz opravdanih razloga (zbog teške bolesti, porodiljskog odsustva i drugih razloga utvrđenim zakonom i statutom) da, na zahtjev studenta, a najduže godinu dana, prava i obaveze miruju. Ukoliko dostavite Odluku Visokoškolske ustanove, kojom se odobrava navedeno pravo (mirovanje), dijete će i dalje ostvarivati pravo na obavezno zdravstveno osiguranje kao član porodice, u suprotnom je neopohodno da se izvrši odjava.

Zdravstvena zaštita osigurava se osobama starijim od 65. godina starosti, pod uslovom da nemaju zdravtsveno osiguranje po drugom osnovu. Poslove vezane za ostvarivanje navedenog prava vrši općinski organ uprave nadležan za poslove socijalne zaštite, zašite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom. Stoga neophodno je da se osoba obrati nadležnom organu.

Obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske, koji poslovnice imaju na teritoriji Federacije, za zaposlenike sa prebivalištem u Federaciji podnose prijavu prema sjedištu te poslovne jedinice u Federaciji, dok obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske za zaposlenike koji imaju prebivalište u Federaciji podnose prijavu prema prebivalištu zaposlenika. Dakle, poslodavac popunjava i ovjerava obrazac JS3100, koji se može preuzeti na web stranici Porezne uprave FBIH, kao i zdravstvenu legitimaciju u rubrici predviđenoj za to, a koja se može kupiti u jednoj od naših ispostava, nakon čega se navedeni obrazac dostavlja Poreznoj upravi FBiH prema sjedištu poslovnice u FBIH odnosno prema mjestu prebivališta zaposlenika, a zdravstvena legitimacija se, a po proteku dva dana od dana dostavljanja gore navedenog obrasca mjesno nadležnoj ispostavi Porezne uprave FBiH, dostavlja referentu zdravstvenog osiguranja u jednoj od naših ispostava radi popunjavanja i ovjere iste.

Potrebno je da se osoba obrati PIO/MIO u mjestu gdje je prethodno imala prebivalište, radi odjave s zdravstvenog osiguranja, te u PIO/MIO Sarajevo radi prijave na obavezno zdravstveno osiguranje. Nakon što nadležan organ obavi prethodno navedeno, neophodno je da se javi u jednu od najbližih ispostava ovoga Zavoda, radi pribavljanja “nove” zdravstvene legitimacije i ovjere iste. Tom prilikom je neophodno da ima ček od penzije sa sobom.

Da bi izvršili prijavu djeteta na obavezno zdravstveno osiguranje, potrebno je da podnesete obrazac ZO-1, popunjen i ovjeren od strane obveznika uplate doprinosa, (Vašeg poslodavca) rodni list i CIPS prijavu djeteta. Prilikom same prijave novorođene bebe na zdravstveno osiguranje od strane roditelja, Zavod naručuje izradu EZK, te na licu mjesta izdaje potvrdu o osiguranju koja zamjenjuje EZK za novorođenu bebu, do uručenja iste roditelju djeteta, ali ne duže od 30 dana. Roditelji već u roku od sedam dana od dana narudžbe mogu doći i preuzeti EZK za novorođenu bebu

Zakonom o Zdravstvenom osiguranju propisano je da se zdravstvena zaštita ostvaruje prema mjestu prebivališta osiguranika. Poslodavac kao obveznik uplate doprinosa je obavezan da u Poreznoj Upravi FBiH izvrši odjavu sa prethodnog osiguranja (ukoliko ranije nije izvršena) i da izvrši novu prijavu, te da se uplata doprinosa vrši prema mjestu prebivališza zaposlenika. Nakon toga pravo na zdravstveno osiguranje će biti omogućeno.

Shodno odredbi člana 27. Zakona o zdravstvenom osiguranju moguće je lično se osigurati u obimu utvrđenom za članove porodice na taj način što će osoba uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, i to od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad. S tim u vezi, novčana obaveza na ime doprinosa, na mjesečnom nivou, iznosi 5% od prosječne  bruto isplaćene plaće na području FBIH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku, a koja je dostupna na http://fzs.ba. Slijedom navedenog, a kako bi ostvarila pravo na obavezno zdravstveno osiguranje po navedenom osnovu, neophodno je da podnese zahtjev i priloži slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cipsa, 2. Uplatnica i 3. Uvjerenje Porezne uprave FBiH da nema tekućih osiguranja.

Sve promjene osiguranik je dužan prijaviti svom obvezniku uplate doprinosa, koji će dalje promjenu prijaviti nadležnoj ispostavi porezne uprave, a nadležna porezna ispostava putem Jedinstvenog sistema će dostaviti prijavu/promjenu Zavodu Zdravstvenog Osiguranja. Pored navedenog, obaveza osiguranika je da kupi zdravstvenu legitimaciju gde će unijeti nove podatke, da kod poslodavca zatraži otisak pecata, te je nakon toga podnese referentu zdravstvenog osiguranja radi ovjere iste.

Po završetku određenog ciklusa studija, ako ne postoji namjera da se školovanje nastavi, osoba ima rok od 90 dana, od završetka školske godine u kojoj je završeno školovanje, da se prijavi zavodu za zapošljavanje i preko njih ostvari pravo na zdravstveno osiguranje.

Ukoliko se radi o redovnom studentu ne starijem od 26 godina starosti, a koji pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ne može ostvariti po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje može ostvariti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. U tom slučaju, zahtjev se podnosi na obrascu datom u att., na kome je, takođe, označena potrebna dokumentacija.

  1. Ukoliko se radi o redovnom studentu preko 26 godina koji nisu osigurani po drugom osnovu, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvaruju na taj način što će uplaćivati lična sredstva kao doprinos za obavezno zdravsteno osiguranje u paušalnom iznosu od 20KM. U tom slučaju, zahtjev se podnosim nama, uz koji je neophodno priložiti slijedeću dokumentaciju: 1. Prijavnica Cips-a, 2. Potvrda o status redovnog studenta, Uvjerenje Porezne uprave FBiH (da se ne nalazite u Jedinstvenom sistemu, registracije, kontrole I naplate doprinosa) I 3. Uplatnicu na navedeni iznos. 3.       Ukoliko niste obuhvaćeni nijednim od do sada ekspliciranih kriterijuma za pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome imate sredstva za izdržavanje, možete se lično osigurati na taj način što ćete, takođe, uplaćvati lična sredstva, od dana prestanka svojstva osiguranika, odnosno najmanje 6 mjeseci unazad i za tekući mjesec po stopi od 5% od prosječne bruto plaće na nivou Federacije BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku.