KZZOSA

Liječenje izvan KS

Poštovani osiguranici sva pitanja možete poslati na mail adresu info@kzzosa.ba

Pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu osiguranih lica na području drugog entiteta regulisano je Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta kome osigurane osobe pripadaju  (”Službeni glasnik BiH”, br. 30/01). Navedenim Sporazumom je propisano  da u slučaju potrebe za zdravstvenim uslugama vrijednosti veće od 300 KM, potrebno je pribaviti saglasnost nadležne ustanove zdravstvenog osiguranja. Ukoliko zdravstvena ustanova primi na stacionarno liječenje osiguranu osobu, ako se radi o hitnom slučaju, dužna je u roku od 3 dana od dana prijema na liječenje, obavijestiti ustanovu zdravstvenog osiguranja kod koje je isto osigurano, o datumu prijema na liječenje, dijagnozi I predviđenom trajanju stacionarnog liječenja radi pribavljanja odgovarajuće saglasnosti. Ukoliko su troškovi manji od 300 KM, osigurano lice može podnijeti zahtjev za refundaciju novčanih sredstava utrošenih za liječenje na području drugog entiteta nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja, te isti će predmet razmotriti i ukoliko je opravdan I u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, postupit će se po zahtjevu.

Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada  («Službene novine Federacije BiH» br.41/2001), propisan je način korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica, kada takva lica koriste zdravstvenu zaštitu van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome kao osigurana lica pripadaju. Na osnovu člana 2. Sporazuma osigurana lica koja privremeno borave na području kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja na kome koriste zdravstvenu zaštitu imaju pravo na hitnu medicinsku pomoć, kao i na lijekove na recept u vezi sa korištenjem  navedene zdravstvene zaštite, koje plaćaju ličnim sredstvima, s tim što će im se utrošeni iznos sredstava po ovom osnovu refundirati od strane kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja  kod koga su osigurana  u skladu sa propisima koje ovaj zavod primjenjuje. Nakon pružanja hitne medicinske pomoći, liječenje treba nastavi u zdravstvenim ustanovama Kantona Sarajevo, sa kojima Zavod ima zaključen ugovor. U slučaju potrebe za ortopedskim i drugim pomagalima  neophodno je pribaviti prethodnu saglasnost nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, kao i saglasnost u slučaju potrebe pružanja zdravstvenih usluga vrijednosti veće od 300 KM. Shodno navedenom, potrebno je da se u nekoj od poslovnica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo podnese zahtjev sa medicinskom dokumentacijom iz drugog kantona i original računom iz kojeg se vidi da je osiguranik ličnim sredstvima platio nastale troškove. Nakon dostavljanja traženog zahtjev će se uzeti u razmatranje.

Članovima 19. 20. 21. 22. 23. i 24. Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (”Službene novine FBiH”, br. 31/02),  su utvrđeni uslovi i postupak upućivanja osiguranih lica na liječenje u zdravstvene ustanove izvan kantona u kome je osigurano. Ukoliko se radi  o upućivanju osiguranoga lica na ispitivanje odnosno liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu izvan kantona u kojem je osigurana, sem uputnice za liječenje izdate od izabranoga doktora medicine, potrebno je pribaviti i mišljenje stručnog tima odgovarajuće ustanove s obzirom  na oboljenje osiguranoga lica,  o potrebi  upućivanja na ispitivanje odnosno liječenje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu izvan kantona u kome je lice osigurano. Nakon pribavljenog mišljenja stručnog tima doktora medicine  u kome se utvrđuje potreba za ispitivanjem i liječenjem u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi izvan kantona  u kome je to lice osigurano, izabrani doktor medicine odmah uputnicu sa mišljenjem stručnog tima doktora medicine dostavlja nadležnom organu kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kod koga je lice osigurano, radi davanja saglasnosti za to liječenje. Shodno navedenom znači potrebno je:

  • Pribaviti mišljenje tima ljekara pedijatrijske klinike KSU Sarajevo  koje treba  da sadrži: ocjenu da li je s obzirom na medicinske indikacije moguće ili nije moguće obezbjediti navedenu pretragu, naziv zdravstvene ustanove na teritoriji FBiH u kojoj se obezbjeđeni uvjeti za uspješno ispitivanje, prijedlog liječenje (ambulantno,stacionarno, kontrolni pregled), procjena trajanja liječenja i procjena da li je osiguranom licu neophodan pratilac. 
  • Podnijeti  zahtjev Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo uz koji je potrebno priložiti  mišljenje stručnog tima doktora medicine i uputnicu   izabranog doktora medicine, radi davanja saglasnosti  za ispitivanje u drugom kantonu.