KZZOSA

INO osiguranje

Poštovani osiguranici sva pitanja možete poslati na mail adresu info@kzzosa.ba

Kategorija: Pitanja osiguranika

Kod najniže plaće, ispod 450 KM ,za refundaciju do 23.06.2016.g. koristi se satnica 2,05. Nakon tog perioda ,maksimalna satnica je 2,31 . Rok za podnošenje Zahtjeva za refundaciju je 5 godina.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Obveznici uplate doprinosa sa sjedištem na teritoriji Republike Srpske za zaposlenike koji imaju prebivalište u Federaciji podnose prijavu prema prebivalištu zaposlenika. Dakle, poslodavac popunjava i ovjerava obrazac JS3100, koji se moze preuzeti na web stranici Porezne uprave FBIH, kao i zdravstvenu legitimaciju u rubrici predviđnoj za to, a koja se moze kupiti u jednoj od nasih ispostava, nakon cega se navedeni obrazac dostavlja Poreznoj upravi FBiH prema sjedistu poslovnice u FBIH odnosno prema mjestu prebivalista zaposlenika, a zdravstvena legitimacija se, a po proteku dva dana od dana dostavljanja gore navedenog obrasca mjesno nadleznoj ispostavi Porezne uprave FBiH, dostavlja referentu zdravstvenog osiguranja u jednoj od nasih ispostava radi popunjavanja i ovjere iste.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste predmetne analize. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Odobreni broj i veličina pelena/higijenskih uložaka navedena na Zp6.1 (potvrda o ortopedskom pomagalu) ovjerena od ZZO KS podrazumijeva da se ta količina i veličina pelena /higijenskih uložaka treba isporučiti osiguraniku, a što je u skladu sa potpisanim ugovorima sa ortopedskim kućama. Osiguranik ne smije biti oštećen jer ZZO KS obezbijeđuje iste za osiguranika na osnovu važeće Uredbe i osnovnog zdravstvenog osiguranja. Napominjemo da na stražnjoj strani Zp6 obrasca svojeručnim potpisom potvrđujete da ste preuzeli količinu odobrenu i ovjerenu od strane ZZO KS. Ukoliko ste preuzeli manju količinu od odobrene i ovjerene od strane ZZO KS ista bi morala biti upisana na zadnjoj strani obrasca koju Vi potpisujete i prihvatate. Molimo Vas da nam dostavite ime osiguranika kojem je isporučena manja količina i naziv specijaluzovane kuće za izdavanje ortopedskih pomagala kako bi Zavod mogao izvršiti kontrolu.

Djeca osiguranika su zdravstveno osigurana do navršenih 15 godine, a ako su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, najduže do navršene 26 godine života. Studij za sve cikluse može se organizovati u punom fondu sati predviđenim nastavnim planom (redovni studij) ili u fondu sati prilagođenom studentima koji nisu u mogućnosti pohađati redovni studiji (vandredni studiji i studij na daljinu). Slijedom navedeno, dl ili vanredni studenti nemaju pravo da budu osigurani kao član porodice osiguranika.
Međutim, lica koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

U skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Sl.novine Kantona Sarajevo“ br.29/09) potrebno se obratiti organu uprave nadležne za poslove socijalne i dječije zaštite koji su obveznici uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za djecu od rođenja do polaska u školu, a koja nisu osigurana po drugom osnovu.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Pravo na korekciona stakla i okvir imaju redovno učenici do 18 odnosno redovni studenti do 26 godine, u slučaju hipermetropije i miopije, dok se korekciona stakla – prizma folija obezbjeđuje osiguranim licima do 15. godine, u slučajevima: poremećaja pokretljivosti (motiliteta) očne jabučice, krivovratost (toricolis) i nistagmusa.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Odredbama Pravilnika o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, propisani su uslovi u vezi ostvarivanja prava na novčanu pomoć van ugovornih ustanova ili u inostranstvu. Član 3 navedenog Pravilnika između ostalog propisuje da pravo na novčanu pomoć za obavljenje medicinske usluge van ugovornih ustanova ili u inostranstvu imaju osigurana lica ZZO KS na osnovu konzilijarnog mišljenja odgovarajuće klinike UKC Sarajevo kada su iscrpljene sve uobičajene terapisijske procedure i mogućnosti, a postoji prijetnja daljeg ugrožavanja zdravlja. Konzilijarno mišljenje ne može biti starije od 6 mjeseci. Pravo imaju osigurana lica ukoliko od liječenja do podnošenja zahtjeva nije prošlo više od 3 mjeseca. Član 7 navedenog Pravilnika propisuje obaveznu dokumentaciju koju osiguranik treba priložiti uz zahtjevi to: kopija ovjerene zdravstvene legitimacije, otpusno pismo ili nalaz, mišljenje ljekara specijaliste odnosno medicinsku dokumentaciju kojom dokazuje tešku bolest koju treba liječiti, račun za obavljene usluge, po potrebi i drugu relevatnu dokumentaciju, te konzilijarno mišljenje o potrebi odlaska na liječenje u zdravstvenu ustanovu sa kojom Zavod nema zaključen ugovor ili inostranstvo, ovjereno od strane generalnog direktora odgovarajuće zdravstvene ustanove.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Provjerite u ispostavi Zavoda, prema općini prebivališta.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Osiguranik ZZO KS ima pravo na novčanu pomoć, na teret sredstava ZZO KS, za liječenje van ugovornih zdravstvenih ustanova ili u inostranstvu ukoliko je postupljeno u skladu sa Pravilnikom o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima ZZO KS, a kojim je propisano da pravo na novčanu pomoć van ugovornih ustanova ili u inostranstvu imaju osigurana lica Zavoda na osnovu konzilijarnog mišljenja (ne starije od 6 mjeseci) odgovarajuće klinike UKC Sarajevo kada su iscrpljene sve uobičajene terapisijske procedure i mogućnosti, a postoji prijetnja daljeg ugrožavanja zdravlja. Pravo na novčanu pomoć imaju osiguranici ukoliko nije prošlo više od 3 mjeseca, od liječenja do podnošenja zahtjeva. Također propisano je da pravo na novčanu pomoć osiguranici imaju ukoliko se to pravo ne može ostvariti iz sredstava Federalnog fonda solidarnosti.

Kategorija: Pitanja osiguranika

O mogućim refundacijama za lijekove koji nisu dio Odluke o listi lijekova odlučuje Komisija a na osnovu dostavljenog zahtjeva sa preporučenom terapijom od strane ugovorne zdravstvene ustanove.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Postoji mogućnost refundacije sredstava za analizu i preglede obavljene u privatnim zdravstvenim ustanovama a koji se nisu mogli obaviti u javnim zdravstvenim ustanovama. Uz zahtjev je potrebno da se dostavi original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koje analize ili pregled urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja predmetne analize ili pregleda, potvrda UKC Sarajevo da se predmetna analiza, medicinska usluga ne radi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste, ili dokaz da postoji duga lista čekanja za obavljanje predmetne analize. Na osnovu navedene dokumentacije ovlašteni ljekari u Zavodu će dati mišljenje da li je obavljanje analize bilo hitno i neophodno.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Vaša obaveza je da poslodavcu na vrijeme prijavite potrebu za registraciju članova porodice na osiguranje i dostavite dokumentaciju koja dokazuje status člana od osiguranika. Poslodavac popuni i ovjeri obrazac ZO-1 ( prijava člana porodice na osiguranje), sa dokumentacijom dostavlja u ispostave ZZO KS na registraciju članova na osiguranje.

Kategorija: Zdravstvene knjižice

Ako posjeduju EZK, staru zdravstvenu knjižicu osiguranici ne trebaju ovjeravati niti nositi uz EZK. Sve potrebne podatke sadrži EZK.

Uvođenjem EZK omogućena je bolja i sigurnija razmjena medicinskih podataka među ljekarima. Prednost ovih kartica je u efikasnijem naručivanja pacijenata, prijenosu podataka u zdravstvenom sistemu te izdavanju elektronskog recepta. Također, jedna od prednosti je i ta da pacijenti mogu koristiti usluge zdravstvenih ustanova i apoteka bez potrebe ovjeravanja zdravstvene knjižice svaki mjesec. Osiguranicima kojima ne budu uplaćeni doprinosi za zdravstveno osiguranje neće imati pravo na zdravstvenu zaštitu sem u hitnim slučajevima, što znači da će službe unutar zavoda vršiti kontrolu uplata i elektronski produžavati ili blokirati kartice.
Integrisani zdravstveni informacioni sistem Kantona Sarajevo predstavlja centralni elektronski sistem, u kome se čuvaju i obrađuju svi medicinski i zdravstveni podaci pacijenata, podaci zdravstvenih radnika i saradnika, podaci zdravstvenih ustanova, zdravstvene intervencije i usluge izvršene u zdravstvenim ustanovama, podaci elektronskih uputa i elektronskih recepata, podaci o zakazivanju za specijalističke preglede, dijagnostičke procedure i hirurške intervencije.Integrisani zdravstveni informacioni sistem osigurava jedinstvo podataka u zdravstvu i jedinstvenu informaciono-komunikacijsku infrastrukturu za upravljanje zbirkama podataka i prenos podataka. Omogućava se lakše i bolje planiranje u oblasti zdravstvene zaštite i stvaranja boljih zdravstvenih politika uvođenjem integrisanog zdravstvenog informacionog sistema. Primjenom sistema se povećava kvalitet usluga pacijentima, povećava se transparentnost informacija, povećava se blagovremeno izvještavanje pacijenata i šire javnosti, osigurava transparentan i objektivan stav prema pacijentima i poboljšava pristup zdravstvenim ustanovama, smanjenjem vremena čekanja na tretman.Preko IZIS-a se omogućava unos, prikupljanje, skladištenje i razmjena podataka vezanih za zdravstveni sistem Kantona Sarajevo. Sistem omogućuje lak i efikasan unos i ažuriranje podataka kroz jednostavan i intuitivan korisnički interfejs. Podaci se čuvaju i održavaju u centralnoj bazi podataka. Sistem je integrisan s postojećim sistemima, koji se koriste u Ministarstvu zdravlja ili u zdravstvenim ustanovama u državnoj svojini.Integrisani zdravstveni informacioni sistem Kantona Sarajevo osigurava dostup zdravstvenih podataka svim sudionicima u zdravstvenom sistemu u skladu s njihovim pravima, ulogama i odgovornostima.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Raču ZZOKS nije promijenjen.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Da biste dobili potvrdi o tome da li ste prijavljeni na obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ili ne, potrebno je da predate zahtjev na protokol Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Po podnošenju zahtjeva, a uvidom u službenu evidenciju, Vaš zahtjev bude vrlo brzo riješen. Ukoliko niste u mogućnosti lično predati zahtjev postoji mogućnost da date svoje ovlaštenje-punomoć drugom licu kako bi isto, u Vaše ime, to učinilo.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Prava iz zdravstvenog osiguranja koriste i članovi porodice osiguranika. Djeca osiguranika zdravstveno su osigurana do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26.godine života. Da bi ste mogli biti osigurani preko roditelja potrebna Vam je potvrda fakulteta da se nalazite na redovnom školovanju. Ukoliko Vam se roditelji ne nalaze u Jedinstvenom sistemu registracije kao osiguranici, pravo na obavezno zdravstveno osiguranje ostvarujete putem Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS

Kategorija: Pitanja osiguranika

Uredbomo obimu,uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,a koju je donijela Vlada KS definisano je pravo osiguranim odraslim inzulovisnicima 50 kom za 50 dana na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.Navedenom Uredbom nisu kategorisane grupe inzulovisnika.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Javite se u poslovnicu Zavoda, prema općini prebivališta.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Nije bilo nikakvih promjena što se tiče uplatnog depozitnog računa. Potrebno je dostaviti spornu uplatnicu na mail (skeniranu ili uslikanu) kako bi se moglo provjeriti u čemu je problem. Svaki problem koji se može pojaviti je isključivo između banaka ili je riječ o neispravno popunjenoj uplatnici. S obzirom da je danas 30.07.2019.godine, uplata nije mogla biti izvršena 26.08.2019.godine. Pretpostavljam da je riječ o 26.07.2019.godine.