KZZOSA

Pitanja

Poštovani osiguranici sva pitanja možete poslati na mail adresu info@kzzosa.ba

Saglasno članu 64. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22,  članu 27. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10, 75/13) i članu 6. stav 1. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH”, br. 40/10), osigurano lice ima pravo na slobodan izbor, naravno u zavisnosti od trenutne kapacitiranosti ljekara za kojeg se želite opredjeliti.

Kategorija: Banjsko liječenje

Zahtjev za odobrenje banjskog liječenja, na osnovu originalnog prijedloga doktora specijaliste, možete preuzeti sa naše stranice ili direktno u najbližoj Poslovnici ZZO KS.

Na zahtjevu je navedena potrebna dokumentacija koja se prilaže uz isti.

Za sva dodatna pitanja, možete pozvati na kontakt telefone nadležne službe KZZO SA.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Način ostvarivanja prava na usluge u Privatnim zdravstvenim ustanovama, uređen je Procedurom o načinu ostvarivanja prava na deficitarne usluge koja se nalazi na web stranici Zavoda SPISAK DEFICITARNIH USLUGA – KZZO SA

Sadržaj dokumentacije uz Zahtjev:

  1. Dokaz na osnovu kojeg su preporučene usluge od strane doktora specijaliste,
  2. Original uputnicu izdatu od strane porodičnog doktora sa datumom izdavanja (obavezno treba da sadrži datum javljanja osiguranika u zdravstvenu ustanovu i datum zakazanog termina specijalističkog pregleda, uz pečat ustanove u kojoj je zakazana usluga)

Stručna služba Zavoda, na osnovu podnesenog Zahtjeva, provodi postupak provjere ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava  na traženu uslugu iz domena deficitarnih usluga, a po utvrđivanju istog izdaje Saglasnost, na osnovu koje osiguranik ostvaruje pravo na pružanje usluge u ugovorenim privatnim zdravstvenim ustanovama.

Tek sa izdatom saglasnosti javljate se privatnoj ustanovi sa kojom imamo sklopljen Ugovor: PZU “MOJA KLINIKA”, Šenoina br.5
PZU POLIKLINIKA “ATRIJUM”, Džemala Bijedića br.185
PZU POLIKLINIKA “DR. AL-TAWIL”, Zmaja od Bosne br.7
PZU POLIKLINIKA “DR. AL-TAWIL”,  Stup, Nikole Šopa br.9        
PZU SPECIJALNA BOLNICA “CENTAR ZA SRCE” DR. KACILA, Kranjčevićeva br.12
ZU “ALEA DR. KANDIĆ”, Avdage Šahinagića br.3   
ZU POLIKLINIČKI CENTAR “SANASA”, Grbavička br.74               
ZU POLIKLINIKA “ALTAMEDICA BETA”, Zmaja od Bosne br.7

Kategorija: Zdravstvene knjižice

U slučajevima kada je elektronska kartica izgubljena, ovjeravate izjavu u Opštini da je ista izgubljena, te se sa tom izjavom javljate najbližoj Poslovnici ZZO KS da vam se naruči nova.

Za povrat pogrešno uplaćenih doprinosa informišemo vas da u skladu sa članom 39. Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa („Sl.novine Federacije BiH“, br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21 i 6/22) povrat više ili pogrešno uplaćenih doprinosa vrši se na osnovu rješenja nadležne organizacione jedinice Porezne uprave. Navedeno Rješenje se donosi na zahtjev uplatioca doprinosa. Zavod zdravstvenog osiguranja KS će kada dobije Rješenje PU o povratu pogrešno uplaćenih doprinosa, vratiti sredstva na račun poreskog obveznika.

Kategorija: Zdravstvene knjižice

Poštovani,

svim osiguranicima kojima su elektronske zdravstvene knjižice istekle, važenje istih će automatski biti produženo u sistemu do 31.12.2024.g.   

Obavijest možete pronaći i na linku:

VAŽENJE ELEKTRONSKIH ZDRAVSTVENIH KNJIŽICA OSIGURANICIMA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO PRODUŽENO DO 31.12.2024. GODINE – KZZO SA

Kategorija: Zdravstvene knjižice

Učenici i roditelji više ne moraju uzimati potvrde od škole i nositi ih u poslovnice ZZO kao do sada.

U okviru saradnje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Ministarstva odgoja i obrazovanja KS dogovoreno je da sve škole elektronski dostavljaju podatke o redovnom školovanju, za učenike sa napunjenih 15 godina, direktno Zavodu. Svi podaci će biti u informacionom sistemu ZZO KS.

Vijest je objavljena i na stranici ZZO KS.

Status elektronske kartice, također možete provjeriti na stranici ZZO KS ili na brojeve telefona Poslovnica ZZO KS.

Kategorija: Zdravstvene knjižice

Za oštećenu elektronsku karticu dovoljno je da se obratite najbližoj Poslovnici ZZO KS kako bi se naručila nova.

Kategorija: Refundacija

Poštovani,

Obrasci za refundaciju bolovanja preko 42 dana se nalaze na stranici ZZO KS (obrazac ZO-PL i NPL-1 ). Sve informacije i upute oko popunjavanja istih možete dobiti na kontakt telefone nadležne Službe ZZO KS

Kategorija: Refundacija

Kao osiguranik ZZO KS imate pravo da podnesete zahtjev za refundaciju  za kupljeni lijek, koji nije na pozitivnoj Listi lijekova Kantona Sarajevo (sl.nov.KS 26/21.), prema  Komisiji za lijekove, koju je imenovalo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Zahtjev se uzima i predaje na protokolu u bilo kojoj poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja  Kantona Sarajevo na način da se uz zahtjev za refundaciju prilože nalazi sa Klinike gdje se nalazi preporuka za  navedeni lijek  i original račun za kupljeni lijek.

Kategorija: Kontrola bolovanja

Vezano za Upit o kontroli bolovanja, obavještavamo Vas da se sve sumnje i zahtjevi za provjeru bolovanja podnose pismenim putem Protokolu ZZO KS, sa naznakom „Odjelu za kontrolu ZZO KS“.

Kategorija: Pitanja osiguranika

Ukoliko imate prebivalište u Kantonu Sarajevo, u zavisnosti po kojem osnovu ćete biti prijavljeni na zdravstveno osiguranje (radni odnos, PIO, Općina, Biro i sl), Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će Vašu prijavu zaprimiti iz porezne uprave, elektronskim putem ,u sistem.


Nakon toga, dovoljno je samo da se javite u najbližu Poslovnicu ZZO KS kako bi Vam se naručila elektronska zdravstvena kartica.

Izrada elektronske kartice je 30 dana od dana naručivanja.

U međuvremenu, u Poslovnicama ZZO KS , dobićete potvrdu koja u potpunosti mijenja elektronsku karticu 30 dana, odnosno do njene izrade i preuzimanja.

Vaš status prijave možete provjeriti lično u jednoj od Poslovnica ZZO KS,ili na kontakt telefone.

Kategorija: Potpomognuta oplodnja

Vezano za Vaš upit, za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju, informišemo vas da od 01.01.2023. godine ovaj Zavod više nije nadležan za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

Za prijavu supružnika na osiguranje sa prebivalištem na Kantonu Sarajevo, u najbližu Poslovnicu ZZO KS dostavljate obrazac za prijavu člana (popunjava uplatilac doprinosa, a isti se preuzima na sljedećem linku Zahtjev za prijavu/odjavu člana – KZZO SA) i kopiju vjenčanog lista ne stariji od 6 mjeseci.

Kategorija: INO osiguranje

Za izdavanje obrasca potrebno je dostaviti:

  1. Potvrdu o ocjeni zdravstvenog stanja na zahtjev osiguranog lica na nivou JU KS, a u svrhu korištenja zdravstvene zaštite u inostranstvu/ inozemstvu- izdaje doktor porodične medicine.
  2. Zahtjev za izdavanje INO obrasca (u poslovnici)

Odgovor po podnešenom zahtjevu se dobije najduže za 7 radnih dana.
Obrazac važi 6 mjeseci i  može se koristiti najduže do  30 dana u toku jedne kalendarske godine i može se koristiti samo za neophodnu medicinsku pomoć (prema važećem Pravilniku o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme privremenog boravka i inostranstvu/ inozemstvu-Sl.novine FBiH br. 31/02).

Kategorija: Refundacija

Za refundacije sredstava za operativni zahvat obavljen u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, a koji se nije mogao obaviti u javnoj zdravstvenoj ustanovi radi nemogućnosti, potrebno je na protokol Zavoda, uz zahtjev za povrat sredstava, dostaviti original fiskalni račun sa specifikacijom (gdje se vidi koji zahvat je urađen), uputnica iz javne zdravstvene ustanove o potrebi obavljanja zahvata, potvrda Javne zdravstvene ustanove da se navedeni zahvat nije mogao uraditi u njihovoj ustanovi kao i razlog nemogućnosti obavljanja iste.

U najbližu Poslovnicu dostavljate obrazac ZO1 za prijavu člana koji se nalazi na stranici ZZO KS (popunjava uplatilac doprinosa). Uz obrazac, dostavljate i rodni list djeteta.