Dodatna obavijest - lijek Ozempic.pdf

O B A V J E Š T E NJ E

relizacija propisane tromjesečne terapije za lijek Ozempic

Poštovani osiguranici,

            Na osnovu novog akta Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-33-1517-5/22 od 21.10.2022. godine, a koji je dat kao odgovor upit Zavoda o načinu implementacije izmjena liste lijekova, obaviješteni smo da je ipak potrebno da se omogući realizacija posljednje tromjesečne terapije (eTerapija) za lijekove Ozempic, ukoliko je ista propisana prije 21.10.2022. godine, a dospijeva nakon tog datuma.

U skladu sa naprijed navedenim, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo će omogućiti da se nerealizovani recepti za lijekove Ozempic koji su propisani prije 21.10.2022. godine, a dospjevaju nakon tog datuma realizuju na teret sredstava Zavoda.

            Svi recepti za predmetne lijekove koji budu propisani nakon 21.10.2022. godine, moći će  se realizovati isključivo na komercijalnoj osnovi i na teret osiguranika.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo