Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo obavještava sve isporučioce medicinskih sredstava, da od 01.07.2024. godine prestaju da važe svi Ugovori sa Zavodom koji se odnose na isporuku medicinskih sredstava, a koji nisu zaključeni po objavljenom Javnom pozivu za dostavljanje prijava za zaključenje ugovora za isporuku medicinskih sredstava osiguranim licima, broj 01-33-5-4554/24 od 04.03.2024. godine.

Prava osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na korištenje medicinskih sredstava koja se osiguravaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđena su Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva.