U skladu sa Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o načinu uplate , pripadnosti i raspodjele Javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine , obavještavamo naše osiguranike o sljedećoj promjeni: 

U tački 12.1.4. navedenog Pravilnika, kod uplate na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, naziv banke: "ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo", zamjenjuje se nazivom "Union banka dd.", a broj računa "134-001-1110008-324" zamjenjuje se brojem "102-050-0000064-018".

Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 01.12.2022. g., shodno čemu molimo da uplate koje se budu vršile počev od 01.12.2022.g., a odnose se na Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, uplaćujete na račun 102-050-0000064-018 kod Union banke dd.