Poštovani osiguranici,

Obavještavamo vas da od 01.01.2023. godine ovaj Zavod više neće biti nadležan za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

Zakonom o izmjenama i dopunama  Zakona o liječenju neplodnosti medicinski potpomognutom oplodnjom (‘’Službene novine FBiH’’ br. 59/18, 44/22), koji se počinje primjenjivati  od 01.01.2023. godine, saglasnosti za ostvarivanje prava, odnosno rješenja kojima se odobrava ostvarivanje prava na teret budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, će izdavati Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, putem komisije koju će oformiti.

Svi osiguranici koji podnesu zahtjev zaključno sa 31.12.2022. godine ovom Zavodu, te kojima bude izdato rješenje o davanju saglasnosti na neki od postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, izdata rješenja će moći realizirati u roku od 12 mjeseci računajući od datuma izdavanja.

Svi zahtjevi koji budu zaprimljeni počev od 01.01.2023. godine bit će proslijeđeni nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH na odlučivanje.

Ostajemo u potpunosti na raspolaganju našim osiguranicima za sve potrebne informacije i pojašnjenja. Informisati se možete neposredno u poslovnicama Zavoda, kao i putem kontakt telefona, odnosno na e-mail: info@kzzosa.babelma.ljubuskic@kzzosa.ba i elma.ljuca@kzzosa.ba