KZZOSA

Poslovnice

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo organizovano je šest poslovnica zdravstvenog osiguranja u kojima se obavljaju slijedeći poslovi:

Poslovnica Stari Grad-Centar

Telefon

+387 33 725 249, +387 33 725 250
+387 33 725 255, +387 33 725 258
+387 33 725 259, +387 33 725 261
+387 33 725 272, +387 33 725 274
+387 33 725 277

Lokacija

Hamdije Kreševljakovića br. 14

Poslovnica Novo Sarajevo-Novi Grad

Telefon

+387 33 725 244, +387 33 725 246
+387 33 725 275, +387 33 725 278
+387 33 725 280, +387 33 725 301
.
.

Lokacija

Zmaja od Bosne bb

Poslovnica Hadžići

Telefon

+387 33 725 288
+387 33 725 289
+387 33 725 304
+387 33 725 310
.

Lokacija

Hadželi br. 231

Poslovnica Ilidža sa ispostavom Trnovo

Telefon

+387 33 725 281
+387 33 725 282
+387 33 725 283
+387 33 725 284
+387 33 725 298

Lokacija

Emira Bogunića Čarlija br. 17

Poslovnica Ilijaš

Telefon

+387 33 725 305
+387 33 725 308
.
.
.

Lokacija

126. Ilijaške brigade br. 53

Poslovnica Vogošća

Telefon

+387 33 725 293
+387 33 725 294
+387 33 725 295
.
.

Lokacija

Braće Halać br. 14

  KABINET DIREKTORA +387 33 725 207
Za informacije u vezi ostvarivanja prava na ortopedska pomagala, kontrole bolovanja, ostvarivanje prava banjsko liječenje kao nastavak bolničkog liječenja i sl.
Služba za medicinske poslove: +387 33 725 220
+387 33 725 202
+387 33 725 208
+387 33 725 300
Za informacije u vezi ostvarivanja prava na lijekove koji se nalaze na listi lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pitanja vezano posebne programe koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i sl.
Služba za farmaceutske poslove: +387 33 725 267
+387 33 725 286
+387 33 725 297
+387 33 725 314
Za informacije u vezi prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, statusu podnesenih zahtjeva za refundaciju sredstava za pružene usluge, informacije o izdavanju saglasnosti za liječenje van kantona, rješavanja upravnih stvari u i stepenu, informacije o radu Komisija (za rješavanje u drugom stepenu, drugostepene ljekarske komisije, komisije za pomoć u liječenju teško oboljele djece, komisije za pomoć u liječenju van kantona i refundaciju ortopedskih pomagala….) formiranih od strane Zavoda. Služba za pravne poslove: +387 33 725 209
+387 33 725 210
+387 33 725 214
+387 33 725 216
+387 33 725 222
+387 33 725 234
+387 33 725 306
+387 33 725 307
+387 33 725 315
Za informacije u vezi finansijsko – računovodstvenih poslova (naplata faktura, refundacije privremene spriječenosti za rad itd.). Sektor za ekonomiku i finansiranje: +387 33 725 211
+387 33 725 269
+387 33 725 270
+387 33 725 273
+387 33 725 303
  Protokol: +387 33 725 245
+387 33 725 290
  Portirnica: +387 33 725 253