Za uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo dosadašnji depozitni račun broj: 338-000-2210008-593, otvoren kod Unicredit banke d.d. zamijenjen je sa novim depozitnim računom broj: 154-921-2014617-245 otvorenim kod Intesa Sanpaolo banke d.d. BiH

Obavjest banka ZZO KS.pdf

Prema obavještenju Federalnog ministarstva finansija broj:05-02-4-6704/21 od 14.09.2021. godine, zvanična objava izmjene računa javnih prihoda izvršit će se u skladu sa podtačkom 11.2. Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BIH“, br.54/20,55/20-isp,63/20,88/20,28/21 i 56/21), dok će korisnik računa , u skladu sa podtačkom 11.4 Pravilnika, zadržati i operativnost dosadašnjeg računa do objave izmjene i obavijestiti uplatioce javnih prihoda o izmjenama istog.

Banke su, u skladu sa podtačkom 11.5 Pravilnika, dužne vršiti prihvat uplata na novi račun, do objave narednih izmjena i dopuna Pravilnika u službenim novinama Federacije BiH.