Obavještavamo naše osiguranike da je na snagu stupila Uredba o izmjenama i dopunama uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/23 od 11.05.2023.g.), koju je donijela Vlada Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 27.04.2023. godine.

Izmjenama i dopunama uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva  utvrđen je obim, uslovi i način ostvarivanja prava osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na korištenje Aparata za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, sa pripadajućim potrošnim materijalom, kao i traka za samokontrolu šećera u krvi.

 U nastavku je dat pregled prava na pomenuta medicinska sredstva:

Aparat za samokontrolu šećera u krvi i trake ( prema članu 54. Uredbe)

(1) Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti na terapiji insulinom odobravaju se dijagnostičke trake za aparat za samokontrolu šećera u krvi u skladu sa Listom.

(2) Osigurano lice koje prima insulin ostvaruje pravo na trake kako slijedi:

a) Osigurano lice u dobi iznad 18 godina koje prima insulin jednom dnevno ostvaruje pravo na

jednu traku dnevno, osigurano lice koje prima insulin dva puta dnevno ostvaruje pravo na dvije

trake dnevno, osigurano lice koje prima insulin tri puta dnevno ostvaruje pravo na tri trake

dnevno, a osigurana lica koja primaju više od tri puta dnevno inzulin ostvaruju pravo na četiri

trake dnevno.

b) Prijedlog za nabavku medicinskog sredstva iz tačke (a) ovog stava daje subspecijalista

endokrinologije ili specijalista dijabetološkog savjetovališta, minimalno jednom godišnje, uz

obavezno upisivanje HbA1c vrijednosti ne starije od šest mjeseci od datuma izdavanja

prijedloga, a propisuje izabrani doktor porodične medicine na osnovu njihovog specijalističkog

nalaza.

(3) Aparat za samokontrolu šećera u krvi obezbjeđuje bez naknade isporučilac za kompatibilne

dijagnostičke trake za aparat.

(4) Osigurano lice koji koriste aparate za kontinuirano mjerenje šećera u krvi sa pripadajućim potrošnim

materijalom ne može istovremeno ostvariti prava na dijagnostičke trake za aparat za samokontrolu

šećera u krvi na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.“

Shodno Članu 54. Uredbe, potrebno je da doktor porodične medicine, na osnovu specijalističkog nalaza, a u skladu sa Uredbom propiše dnevne potrebe broja traka za samokontrolu šećera u krvi. Dnevne potrebe traka, se utvrđuju minimalno jednom godišnje kako je to propisano Uredbom, a iste se propisuju na ZP-6 obrazac i nalaz, na osnovu kojeg se u Zavodu utvrđuje pravo na pomenuto medicinsko sredstvo.

 Osiguranim licima kojima je već utvrđeno pravo na trake za mjerenje šećera u krvi, isto će ostvarivati u količini jedne trake (1) dnevno (50 komada za 50 dana), do 12 mjeseci od datuma objava Izmjene i dopune Uredbe u Službenim novinama Kantona Sarajevo, nakon čega su u obavezi dostaviti novi prijedlog za trake u skladu sa Uredbom.

Osigurana lica koja prema Uredbi ostvaruju pravo na veći broj traka (do maksimalno 4 trake), potrebno je da dostave prijedlog (ZP-6 Obrazac) od strane doktora porodične medicine uz nalaz, sa upisanim dnevnim potrebama traka za samokontrolu šećera u krvi.

 Aparat za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, sa pripadajućim potrošnim materijalom ( prema članu 57. Uredbe)

(1) Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti na intenziviranoj terapiji insulinom u dobi do 18. godina odobrava se aparat za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, sa pripadajućim potrošnim materijalom, u skladu sa Listom.

(2) Osiguranom licu oboljelom od šećerne bolesti tip 1 na intenziviranoj terapiji insulinom u dobi iznad 18 godina, odobrava se aparat za kontinuirano mjerenje šećera u krvi sa pripadajućim potrošnim materijalom, u skladu sa Listom.

(3) Prijedlog za nabavku medicinskog sredstva iz stava (1) daje konzilij specijalista pedijatrije – endokrinolog Pedijatrijske klinike Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a za medicinska sredstva iz stava (2) ovog člana daje konzilij subspecijalista endokrinologa/dijabetologa Klinike za endokrinologiju i bolesti metabolizma.

Potvrdu o potrebi medicinskog sredstva, propisuje specijalista pedijatrije – endokrinolog ili pedijatar odnosno izabrani doktor porodične medicine za osigurana lica do 18 godine, a specijalista interne medicine – endokrinolog/dijabetolog ili izabrani doktor porodične medicine za osigurana lica u dobi iznad 18 godina.

(4) Lica koja su ostvarila pravo na ovo pomagalo prije 18. godine života na teret sredstava iz obaveznog

zdravstvenog osiguranja, nastavljaju koristiti to pravo i nakon navršenih 18 godina života.

(5) Osigurana lica koja ostvare pravo na Aparat za kontinuirano mjerenje šećera u krvi sa pripadajućim

potrošnim materijalom, ne mogu ostvariti pravo na Aparat za samokontrolu šećera u krvi i trake.

Potrebno je da konzilijarno mišljeno obavezno sadrži vrstu dijabetesa.

 Osigurana lica koja  Aparat za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, sa pripadajućim potrošnim materijalom nabave kod isporučioca sa kojim Zavod nema zaključen ugovor, troškove nabavke snosi u cijelosti, uz mogućnost refundacije sredstava do iznosa učešća Zavoda za predmetno medicinsko sredstvo.

S tim u vezi, Zavod je donio Proceduru o načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na povrat sredstava za Aparat za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, sa pripadajućim potrošnim materijalom.

Navedenom Procedurom utvrđeni su kriteriji, način i postupak ostvarivanja prava osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i ljekari koji su ovlašteni izdati Potvrdu o potrebi medicinskog sredstva (Obrazac ZP-6.1).