Kontakt brojevi telefona putem kojih osiguranici, kao i sva druga zainteresovana lica mogu dobiti sve informacije o radu Zavoda, ili o statusu svojih predmeta i sl.

AKTIVNI LOKALI:

Usljed havarije na telefonskoj centrali Zavoda, određen broj telefonskih linija je van funkcije. Zbog dotrajalosti centrale, popravkom je omogućeno stavljanje u funkciju samo određenog broja linija (ukupno 33), o kojima detaljniju obavijest možete naći u prilogu. U prijedlogu Finansijskog plana Zavoda za 2022. godinu planirana je nabavka nove telefonske centrale, a nakon što se ispune uslovi i izvrši nabavka, sve kontakt linije će biti stavljene u funkciju, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Osiguranici, kao i sva druga zainteresovana lica, sve informacije o radu Zavoda, kao i o statusu svojih predmeta, mogu dobiti putem sljedećih kontakt telefona:

KABINET DIREKTORA : 033/725-207

SEKTOR ZA MEDICINSKE I FARMACEUTSKE POSLOVE

Služba za medicinske poslove:

033/725-201, 725-225,725-300, 033/725-276

Na prednje kontakte možete dobiti informacije u vezi ostvarivanja prava na ortopedska pomagala, potvrdama o ostvarivanja pravo na zdravstveno osiguranje za vrijeme boravka u inostranstvu (putna osiguranja), kontrole bolovanja, ostvarivanje prava banjsko liječenje kao nastavak bolničkog liječenja i sl.

Služba za farmaceutske poslove:

033/725-220, 725- 223, 725-286,725-297

Na prednje kontakte možete dobiti informacije ukoliko imate pitanja vezano za ostvarivanje prava na lijekove koji se nalaze na listi lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pitanja vezano posebne programe koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i sl.

SEKTOR ZA OPŠTE, PRAVNE I  KADROVSKE POSLOVE

Služba za pravne poslove:

033/725-212, 033/725-205, 725-221,725-254,725-306,725-315,

Na prednje kontakte možete dobiti informacije u vezi prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, statusu podnesenih zahtjeva za refundaciju sredstava za pružene usluge, informacije o izdavanju saglasnosti za liječenje van kantona, rješavanja upravnih stvari u i stepenu, informacije o radu Komisija (za rješavanje u drugom stepenu, drugostepene ljekarske komisije, komisije za pomoć u liječenju teško oboljele djece, komisije za pomoć u liječenju van kantona i refundaciju ortopedskih pomagala….) formiranih od strane Zavoda

Služba za opšte poslove:

033/725-228, 725-253, 725-323, 725-231

SEKTOR ZA EKONOMIKU I FINANSIRANJE: Informacije u vezi finansijsko - računovodstvenih poslova (naplata faktura, refundacije privremene spriječenosti za rad itd.)

033/725-218, 725-725, 725-270, 725-287

INTERNA REVIZIJA:

 033/725-229

 Protokol

 033/725-284

   Poslovnica Hadžići  033/420-107

   Poslovnica Ilijaš  033/428-790

   Poslovnica Centar - Stari Grad  033/257-480

   Poslovnica Ilidža  033/257-470

   Poslovnica Novo Sarajevo - Novi Grad   033/ 725-275, 725-276,725-291

   Poslovnica Vogošća  033/257-460