Poštovani osiguranici, 

U skladu sa opredjeljenjem menadžmenta Zavoda da u najvećoj mogućoj mjeri bude na usluzi svojim osiguranicima, te da olakša pristup pravima, obavještavamo vas da su donesene izmjene i dopune Procedure o načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na povrat sredstava za aparat za kontinuirano mjerenje šećera u krvi, sa pripadajućim potrošnim materijalom. 

Naime, nakon što je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Zavod usvojio i objavio Proceduru, obratilo nam se Udruženje oboljelih od dijabetisa tip 1. Na održanom sastanku predstavnici Udruženja su prezentovali prijedloge za unaprijeđenje Procedure, a u funkciji olakšanja pristupa pravima. Sve zahtjeve Udruženja, a koji su u skladu sa važećom Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva, Zavod je uvažio i promptno revidirao navedeni dokument. S tim u vezi, sve korisnike prava obavještavamo da prema izmjenjenoj proceduri period refundacije je prolongiran sa 3 na 6 mjeseci (važenje računa), rok za podnošenje zahtjeva je pomjeren sa 15 na 30 dana u odnosu na datum isteka ranije odobrenog sredstva, potvrde o potrebi medicinskog sredstva (ZP.6) mogu propisivati i pedijatri u matičnim ambulantama i izabrani ljekari porodične medicine. Sve navedene izmjene omogućit će lakši i jednostavniji način ostvarivanja prava.  

Podsjećamo da je okvir za realizaciju prava osiguranika utvrđen zakonskim i podzakonskim propisima, a menadžment Zavoda će i u narednom periodu u potpunosti ostati opredjeljen da osluškuje potrebe osiguranika i udovaljava tim potrebama kada god je to moguće, unutar pomenutog okvira.