Ugovorni organ vrši izmjenu Javnog poziva/poziva za dostavljanje ponuda "Usuge porodične medicine" broj: 03/9-11-8-3173-JP/22 DŽ.K. obavljenog dana 14.03.2022. godine.

Izmjena javnog poziva poziva za dostavljanje ponuda Usluge porodične medicine.pdf

U skladu sa članom 53. stav (6) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj 66/16), Procedure o javnima nabavkama Zavoda zdravstvenog osiguranja KS broj: 01-33-5-18742/20 od 21.12.2020. godine, Odlukama o dopuni i izmjeni Procedure o javnim nabavkama Zavoda zdravstvenog osiguranja KS broj: 01-33-5-18742-1/20 od 12.01.2021. godine i broj: 01-33-5-18742-2/20 od 14.01.2021. godine Ugovorni organ vrši izmjenu Javnog poziva/poziva za dostavljanje ponuda "Usuge porodične medicine" broj: 03/9-11-8-3173-JP/22 DŽ.K. obavljenog dana 14.03.2022. godine.