Informacija za javnost i osiguranike ZZO KS vezano za pitanja u vezi zloupotrebe podataka građana

Vezano za aktuelne objave u medijima, te sve češća pitanja u vezi zloupotrebe podataka građana, osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u određenim Javnim zdravstvenim ustanovama te Apotekama , ovim putem Vas informišemo o sljedećem.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je upoznat sa navedenom problematikom, obzirom da nam se  direktno i obratio pacijent/osiguranik sa molbom da istražimo cijeli slučaj.

Odmah po prijemu prijave poduzete su aktivnosti na utvrđivanju činjenica. Do ovog momenta možemo potvrditi da se u konkretnom slučaju radilo o propisivanju i izdavanju lijekova na recept (antidijabetici i antidepresivi) u periodu april-septembar 2021. godine. Sve recepte je propisao jedan ljekar i svi recepti su realizovani u jednoj apoteci, što može ukazivati na zloupotrebe za koje je odgovoran ljudski faktor. Ukazujemo i da se radi o periodu kada je zdravstveni sistem radio pod posebnim okolnostima usljed pandemije corona virusa, a nije neuobičajeno da se vanredne situacije koriste za zloupotrebu sistema.

Zavod ima uspostavljen informacioni sistem, sa uspostavljenim sigurnosnim standardima i zaštitom, a funkcioniše na način da evidentira svaku „posjetu“ sistemu po pristupnoj šifri koja je posebna za svakog ljekara. Dakle, ne može se desiti da je neko pisao recepte po tuđom šifrom, izuzev u slučaju da je ljekar sam ili nehatom svoju šifru učinio dostupnom drugom licu.

Takođe, ukoliko postupa u skladu sa propisima, ovlašteni radnik u ugovornoj apoteci ne smije izdati lijek bez izvršenog uvida u zdravstvenu legitimaciju osiguranika.

Ako imamo na umu da se recept ne može realizirati (u redovnim okolnostima i ukoliko se postupa u skladu sa propisima) bez pokazivanja zdravstvene legitimacije ovlaštenom licu u ugovornoj apoteci, onda su jasne indicije da se eventualna zloupotreba desila dogovorom više lica.

Menadžment je poduzeo aktivnosti na uspostavi i unaprijeđenju sistema internih kontrola između ostalog i na način da se traže periodične zamjene pristupnih šifri.

Odgovornost za propisivačku praksu, korištenje pristupnih i propisivačkih šifri, kao i za izdavanje lijekova na recept je isključivo na menadžmentima i radnicima zdravstvenih ustanova i apoteka.

Cijenimo da su menadžmenti zdravstvenih ustanova, koji koriste informacioni sistem, u obavezi uspostaviti takav sistem internih kontrola kako se navedene zloupotrebe ne bi ponavljale.

Zbog svega navedenog Zavod je uputio hitno upozorenje ugovornim zdravstvenim ustanovama i još jednom podsjetio na obaveze utvrđene zakonom i podzakonskim propisima.

Takođe, pored izvršenih provjera u našem informacionom sistemu, direktor Zavoda je izdao nalog i da se izvrši neposredni nadzor na terenu u timu porodične medicine u kom je registrovan pacijent/osiguranik koji je prijavio zloupotrebu, kao i nad radom ljekara koji je evidentiran kao propisivač sporne terapije.

Po pribavljanju svih informacija, Zavod će cjelokupnu dokumentaciju proslijediti Tužilaštvu KS i Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Shvatajući cijelu situaciju krajnje ozbiljno Zavod će zakazati i hitan sastanak sa menadžmentom JU Dom zdravlja KS i ovlaštenim dobavljačem za održavanje informacionog sistema kako bi se razmotrile okolnosti te po potrebi poduzele dodatne mjere zaštite

MENADŽMENT ZZO KS