za postizanje značajno većeg nivoa kvalitete usluga prema našim osiguranicima


Sa ciljem sticanja novih znanja i vještina, kao i unapređenja postojećih,  menadžment Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, u 2023.g. je kontinuirano radio na provođenju in-house edukacija za svoje radnike iz različitih oblasti, svjestan važnosti njihovog napredovanja, čime se nastoji postići značajno veći nivo kvalitete upravljanja različitim poslovnim procesima, kako bi se isti bolje i efikasnije provodili.

Primarni cilj edukacije jeste da se što više približimo našim osiguranicima, kako bi na kvalitetan i efikasan način bili na usluzi kada je u pitanju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.