Zavodom neće vladati privatni interesi pojedinaca, u isključivom fokusu su nam osiguranici

Poštovani,

vezano za članak s naslovom „Zavod vara pacijente u Kantonu Sarajevo – Građanima uskraćuju pravo na liječenje“, objavljenom u današnjem izdanju Dnevnog avaza (21.03.2023.g., stranica 2.), u ime Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo iskazujemo nezadovoljstvo zbog neistinosti iznesenih u članku, a posebno zbog povrede novinarske etike, imajući u vidu da od Zavoda, kao druge strane, nije traženo očitovanje niti data mogućnost da se oglasi po pitanju objave koja je stavljena na naslovnu stranu, usljed čega tražimo da ovaj demanti u cijelosti i bez intervencija objavite na identičan način kao i izvorni tekst.

Ne pokušavajući  ni na koji način da se uplićemo i utičemo na neovisnost i uređivačku politiku Vaše kuće objavljeni članak smatramo suprotnim pravilima i principima objektivnog izvještavanja, a posebno suprotnim odredbi čl. 7 Kodeksa za štampane i online medije u BiH. Naime, pomenuta odredba propisuje da “Novinari i urednici ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi objavljivanje moglo materijalno utjecati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike”, kao i da su “Urednici i novinari dužni su da prenesu stavove svih učesnika u nekom događaju odnosno svih zainteresiranih strana, a po potrebi i mišljenja eksperata koji nisu involvirani u događaj, nemaju direktni interes ili nisu povezani s akterima događaja”.

Objavljivanjem teksta kako je to urađeno, osim što je prekršen Kodeks, potpuno neprimjereno su institucija od iznimnog javnog značaja poput Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i njeno rukovodstvo stavljeni u negativan kontekst, klasičnim iznošenjem neistina i potpuno netačnih informacija.

 U tekstu se, između ostalog, navodi “U ovom kantonu pacijenti mjesecima čekaju na termin za ultrazvuk. Ljekara nema, termini su prebukirani, a ne dozvoljava se mogućnost pacijentima da se za svoj novac liječe i u privatnim zdravstvenim ustanovama.” Prije svega, skrećemo pažnju na činjenicu da je, u skladu sa zakonskim propisima, ali i Ustavom Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva KS kreator zdravstvene politike, a Zavod istu provodi. U tom smislu, ne može se Zavodu na teret stavljati nedovoljan broj ljekara, posebno određenih specijalnosti, kada su ministarstva ta koja kreiraju planove i potrebe za specijalizacijama, a zavodi zdravstvenog osiguranja, pa tako i ovaj, “samo” obezbjeđuju sredstva, u iznosu koji je tražen. Netačna je i informacija da pacijenti ne idu kod privatnih zdravstvenih radnika za svoj novac. Zavod na dnevnom nivou vrši refundacije osiguranim licima za zdravstvene usluge koje su im pružene kod privatnih zdravstvenih radnika, a koje ugovorne zdravstvene ustanove nisu pružile ili su zakazani za uslugu sa periodom čekanja dužim od 90 dana. Upravo suprotno navodima iz teksta, u namjeri da osiguranicima osigura bržu, dostupniju, kvalitetniju i pouzdaniju uslugu, Zavod će kroz elektronsko naručivanje pacijenata, putem informacionog sistema, omogućiti jasan uvid u liste čekanja, nadzor i kontrolu naručivanja pacijenata, kao i analize stvarnih potreba za dodatnim ugovaranjima.

U tekstu se navodi i da Zavod nije raspisivao javne pozive na koje su se mogle prijaviti privatne zdravstvene ustanove, što nije tačno. U ovom momentu, Zavod ima zaključene ugovore za pružanje usluga porodične medicine sa zdravstvenim ustanovama u javnom i privatnom vlasništvu, pa tako i sa poliklinikom u vlasništvu dr. Đuguma, koji se pojavljuje u naslovnom tekstu. Takođe, za dijagnostičke procedure, Zavod je tokom 2022. godine raspisao javni poziv, a u momentu pisanja ovog demantija već su obavljene potrebne predradnje (iako Finansijski plan još uvijek nije usvojen) za raspisivanje novog javnog poziva, podaci potrebni za sačinjavanje liste usluga za koje će se raspisati javni poziv su dostavljeni Ministarstvu zdravstva KS od kojeg je tražena dostava liste, shodno čemu će Zavod, odmah po usvajanju Finansijskog plana za 2023. godinu i dostavljanju liste od strane Ministarstva, raspisati javni poziv i u skladu sa zakonom, zaključiti ugovore. Ovo je prvi menadžment Zavoda koji je za dodatno ugovaranje dijagnostičkih procedura osigurao i predvidio 3,3 mil KM, upravo u interesu osiguranika, a kako bi se, na transparentan način, za one koji čekaju, obezbjedila usluga kroz privatni sektor.

Zavod će, potpuno transparentno, raspisati nabavku na koju će se moći prijaviti sve zdravstvene ustanove, pod jednakim uslovima, a ne samo pojedinici koji pokušavaju putem pritisaka, te medijskih istupa ostvariti lični interes i korist.

Naglašavamo, novom menadžmentu Zavoda prioritet su osiguranici. Ključna uloga Zavoda je da osigura kontinuitet zdravstvene zaštite i nikakvi pritisci neće poljuljati Zavod u tim aktivnostima. Lični, privatni, interesi pojedinaca nisu predmet interesovanja ove institucije, a pritisci koji imaju namjeru ostvarenje ličnih ciljeva pojedinaca Zavod zdravstvenog osiguranja i njegovo rukovodstvo neće niti uplašiti niti skrenuti sa zacrtanog pravca. Jasno nam je da u društvu u kojem živimo, raditi zakonito, transparentno i u interesu osiguranika, podrazumijeva biti izložen udarima i pritiscima pojedinaca koji pokušavaju ostvariti svoje lične interese i koristi.

Po pitanju Finansijskog plana Zavoda za 2023. godinu, pozitivno mišljenje Ministarstva zdravstva KS, Ministarstva finansija KS, kao i odluka Vlade KS o usvajanju istog su javno dostupni na stranici Skupštine Kantona Sarajevo, pa je jasno da je isti sačinjen u svemu u skladu sa zakonskim propisima i smjernicama osnivača, predstavnicima vlasti Kantona Sarajevo. Skrećemo pažnju da Finansijski plan za 2023. godinu, donesen od strane Upravnog odbora omogućava najveća povećanja i iznose kako javnom, tako i privatnom sektoru i upravo je rezultat domaćinskog odnosa prema sredstvima osigurnika.

U proteklim mjesecima održani su brojni sastanci sa predstavnicima udruženje oboljelih od različitih bolesti i u fokusu nam je slušanje naših osiguranika i odgovaranje na njihove potrebe. Rezultat takvih sastanaka su unaprijeđenja usluga u dijelu medicinskih sredstava pa su tako osigurani senzori za mjerenje šećera za naše najmlađe, a nakon posljednjeg sastanka sa udruženjem, osigurana su sredstva i za obezbjeđenje senzora za mjerenje šećera za sve osiguranike dijabetičare oboljele od dijabetisa tip1. Navedeno će u značajnoj mjeri unaprijediti zdravstveno stanje i poboljšati kvalitetu života te kategorije osiguranika. Iznašli smo dodatna sredstva za uključivanje većeg broja osiguranika oboljelih od reumatoidnog artritisa u program liječenja skupim biološkim terapijama. Predstavnici udruženja javno izražavaju svoje zadovoljstvo odnosnom menadžmenta Zavoda prema njihovim potrebama i opravdanim zahtjevima, i u to se može uvjeriti svaki pojedinac putem javno dostupnih zvaničnih naloga udruženja na društvenim mrežama. Do stupanja na snagu novog Zakona o biomedcinski potpomognutoj oplodnji, osiguravali smo najveći paket prava ovoj kategoriji, a i u narednom periodu ćemo osluškivati potrebe i ukoliko bude bilo potrebe intervenisati i pomoći parovima u ostvarivanju prava na potomstvo. Ukratko, Zavodu je fokus na osiguranicima i njihovim potrebama i interesima! Ostvarenje privatnih interesa, iz “novčanika” Zavoda, na što su pojedinici naviknuti u ranijim godinama, više nije moguće i oko toga sasvim sigurno nema kalkulacije.

Zavod u kontinuitetu održava izuzetno konstruktivne i korisne sastanke i sa zvaničnim udruženjima, predstavnicima zdravstvenih ustanova u privatnom vlasništvu, sa kojima postoji potpuni konsenzus o daljim aktivnostima, te načinu ugovoranja, na zakonit način i u interesu osiguranika, ali ne podliježe pritiscima pojedinaca.

Neophodno je u duhu istraživačkog novinarstva istražiti podatke koliko je dr. Đugumu i privatnoj poliklinici Atrijum doznačeno sredstava po osnovu različitih projekata u posljednje dvije godine, a koliko je zaista realizovano usluga prema osiguranicima.

 Shodno svemu gore navedenom, molim vas da prilikom objave članaka, u narednom periodu, vodite računa o istim kako bi Zavod zdravstvenog osiguranja KS zadržao reputaciju i povjerenje osiguranika Kantona Sarajevo, a sve u cilju održavanja naše profesionalne i korektne saradnje u narednom periodu, kakvu smo i do sada imali.

 Također Vas molimo da, u skladu sa Kodeksom za štampu i on-line medije Vijeća za štampu BiH, objavite ovaj demanti na identičan način kao i tekst na kojeg se očitujemo, na naslovnoj strani i 2. stranici prvog narednog printanog izdanja Vaših novina.

 Srdačni pozdravi,

Menadžment ZZO KS