RADIMO U INTERESU OSIGURANIKA POLITIČKE IGRE, TENDENCIOZNI NAVODI I INTERESI POJEDINACA NAS NE ZANIMAJU

Vezano za članak s naslovom „ZZO KS odabrao firmu po čijoj mjeri je tender i raspisan”,  objavljenom dana 07.04.2023.g. u 10.20 časova na online portalu magazina Žurnal, u ime Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo želimo ponovo iskazati nezadovoljstvo zbog tencenciozno i krajnje nekorektno napisanog teksta koji obiluje nizom neistinitosti iznesenih u članku, a posebno imajući u vidu povrede novinarske etike, jer od Zavoda, kao druge strane, nije traženo očitovanje niti data mogućnost da se oglasi po pitanju objave koja je stavljena na Vašu web stranicu, usljed čega tražimo da ovaj demanti u cijelosti i bez intervencija objavite na identičan način kao i izvorni tekst.

 Ne pokušavajući  ni na koji način da se uplićemo i utičemo na neovisnost i uređivačku politiku Vaše kuće objavljeni članak smatramo suprotnim pravilima i principima objektivnog izvještavanja, a posebno suprotnim odredbi čl. 7 Kodeksa za štampane i online medije u BiH. Naime, pomenuta odredba propisuje da “Novinari i urednici ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi objavljivanje moglo materijalno utjecati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike”, kao i da su “Urednici i novinari dužni su da prenesu stavove svih učesnika u nekom događaju odnosno svih zainteresiranih strana, a po potrebi i mišljenja eksperata koji nisu involvirani u događaj, nemaju direktni interes ili nisu povezani s akterima događaja”.

Objavljivanjem teksta kako je to urađeno, osim što je prekršen Kodeks, potpuno je  neprimjereno da se institucija od iznimnog javnog značaja poput Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i njeno rukovodstvo, stavlja u negativan kontekst klasičnim iznošenjem neistina i potpuno netačnih informacija.

Tekst koji je napisao novinar Dino Cviko je neutemeljen, pun netačnih informacija, zasnovan na pretpostavkama i krajnje zlonamjeran, uz pokušaje da, izdvajajući iz konteksta dijelove provedenog postupka javne nabavke na najtransparentniji način (samo one dijelove koji odgovaraju novinaru), prikaže kao činjenice koje pokazuju navode ovog novinara da je “ovaj tender urađen po nečijoj mjeri”.

U cilju potpunog demantovanja ovih natpisa upoznat ćemo javnost sa hronologijom pitanja ovog novinara, koji je čitavo vrijeme tražio potencijalne nezakonitosti pod plaštom “istraživačkog novinarstva”, pokušavajući iz samo njemu znanih razloga da rad novog menadžmenta prikaže kao tendeciozan i nezakonit. S tim u vezi ovaj novinar je svoju pažnju prvo usmjerio na “pregovaračke postupke” ZZO KS, a kada je dobio odgovore da je opredjeljenje ovog menadžmenta ZZO KS puna transparentnost u radu, kroz otvorene postupke javne nabavke kao najtransparentniji postupak, te evidentna je težnja menadžmenta da omogući što aktivniju i pravičniju konkurenciju, gdje je uvidio da nema mogućnosti da se na bilo koji način najtransparentniji postupci javnih nabavki okarakterišu kao nezakoniti, prešao je na postupak javnih nabavki za koji je smatrao da je podložan mogućim nezakonitostima, a to je ZTA. Na sva pitanja vezana u vezi za ZTA (Zero Trust Architecture / arhitektura nulte sigurnosne tolerancije), ZZO KS je odgovorio blagovremeno iznoseći činjenice koje ni na koji način nisu mogle ograničiti konkurenciju, jer je ovaj ZZO KS na pitanje jednog od potencijalnih učesnika jasno i nedvosmisleno  putem portala javnih nabavki odgovorio da:

Stoga, za stavku 5. „Microsoft Most Valuable Professional Office 365 Apps and Services“, za Ugovorni organ je prihvatljivo da ponuđači dostave potvrdu da je pojedinac Microsoft Most Valuable Professional M365 Apps & Services ili ekvivalentnu potvrdu i/ili certifikat za M365 Apps & Services, izdat od strane proizvođača, koja dokazuje posjedovanje visokog tehničkog znanja za O365 Apps & Services.
U skladu sa obrazloženjem, i za preostale zahtjevane tehničke certificate: Microsoft Certified Cybersecurity Architect Expert, Microsoft Certified Enterprise Administrator Expert, Microsoft Certified Cloud Platform and Infrastructure Expert i Microsoft Certified Azure Administrator Associate, za Ugovorni organ je prihvatljivo da ponuđač dostavi ekvivalentne tehničke certifikate proizvođača, koji dokazuju da ekspert posjeduje jednak ili viši nivo specifičnih tehničkih kompetencija, koje se stiču traženim certifikatima.Prilikom pripreme i dostavljanja ponude ponuđači su dužni uzeti u obzir iznesene navode.”

Dakle ZZO KS je pored najtransparentnijeg postupka (“Otvoreni postupak sa međunarodnom objavom) omogućio ekvivalent odnosno jednako vrijedan certifikat, što je ovaj novinar znao i prešutio iz njemu samo znanih razloga.

Naravno, ovaj novinar pokušava da relativizira međunarodni javni poziv na način:

“Podsjetimo i da se njihov navod da je odabran najtransparentniji postupak javne nabavke s međunarodnom objavom, može tumačiti samo kao formalno opravdanje.
Prvo, zato što je odabir najtransparentnijeg postupka zakonska obaveza, a ne opredjeljenje.
Drugo, kada je riječ o međunarodnoj objavi, praksa je pokazala da je broj stranih firmi koje apliciraju na tendere u BiH zanemariv u odnosu na ukupni broj tendera. To je potvrđeno i ovim tenderom.”,

Pokušavajući sada da prikaže da je samo ovaj postupak zakonska obaveza što nije tačno, jer ZZO KS je mogao da provede postupak i kroz ograničeni postupak javnih nabavki i pregovarački postupak, ali je izabrao najtransparentniji. Također, iznoseći svoj stav da je praksa pokazala da je broj stranih firmi koje apliciraju na tendere u BiH zanemariv, predstavlja subjektivni stav novinara zasnovan na predpostavkama, jer na najveće i najsloženije postupke javnih nabavki se prijavljuje veliki broj stranih firmi

Na kraju ono što je najvažnije, novinar zanemaruje činjenicu da je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo nakon evaulacije, postupak javne nabavke “ZTA” poništio, a koji je nakon toga bio predmet žalbe učesnika u predmetu javne nabavke. Nakon Odluke URŽ-a kojom je usvojena žalba ponuđačaZavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao ugovorni organ je morao prihvatiti ovu ponudu i proglasiti je najpovoljnijom. Iznesene navode dokumentujemo kroz Odluku URŽ-a.

S tim u vezi, još jednom napominjemo da Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo radi i radit će isključivo u interesu osiguranika, a sve u cilju unapređenja poslovanja, poboljšanja usluga i postizanja što boljeg finansijskog rezultata, uz potpunu transparentnost u radu, te pojedine ucjene i prijetnje, Zavod neće skrenuti sa puta te transparentnosti.

 U tom kontekstu Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo teži da dodjelu ugovora vrši kroz najtransparentnije postupke javnih nabavki, ali ukoliko zakoniti interes Zavoda, odnosno njegovih osiguranika bude primjena i drugih Zakonom propisanih postupaka, isti će biti primjenjeni. 

 Shodno svemu gore navedenom, molim vas da prilikom objave članaka, u narednom periodu, vodite računa o istim kako reputacija Zavoda zdravstvenog osiguranja KS ne bi bila ugrožena odnosno kako i povjerenje osiguranika ne bi bilo poljuljano, a sve u cilju održavanja naše profesionalne i korektne saradnje u narednom periodu, kakvu smo i do sada imali.

 Također Vas molimo da, u skladu sa Kodeksom za štampu i on-line medije Vijeća za štampu BiH, objavite i Obavještenje našim osiguranicima, koje je ujedno i jedna vrsta demantija na Vaš članak.

MENADŽMENT ZZO KS