Zavod je podrška Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Vladi Kantona Sarajevo koji su, kao osnivači, potpisnici kolektivnih ugovora, te će menadžment Zavoda u skladu sa odlukama Upravnog odbora i Ministarstva zdravstva uraditi sve kako bi se politika razvoja zdravstva odvijala u skladu sa smjernicama osnivača i interesa osiguranika.

Poštovani,

vezano za članak s tendencioznim naslovom „Bankama milioni od pacijenata“, objavljenom u Dnevnom Avazu, str. 2, dana 13.07.2023.g., u ime Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo iskazujemo nezadovoljstvo zbog paušalnih i nepotpunih informacija iznesenih u članku, a posebno zbog povrede novinarske etike, imajući u vidu da od Zavoda, kao druge strane, nije traženo očitovanje niti data mogućnost da se oglasi po pitanju objave koja je postavljena na Vašem web portalu, usljed čega tražimo da ovaj demanti u cijelosti i bez intervencija objavite na identičan način kao i izvorni tekst.

Ne pokušavajući  ni na koji način da se uplićemo i utičemo na neovisnost i uređivačku politiku Vaše kuće objavljeni članak smatramo suprotnim pravilima i principima objektivnog izvještavanja, a posebno suprotnim odredbi čl. 7 Kodeksa za štampane i online medije u BiH. Naime, pomenuta odredba propisuje da “Novinari i urednici ne smiju prikrivati i/ili zadržavati važne informacije čije bi objavljivanje moglo materijalno utjecati na tumačenje objavljenog izvještaja i razumijevanje kod čitalačke publike”, kao i da su “Urednici i novinari dužni su da prenesu stavove svih učesnika u nekom događaju odnosno svih zainteresiranih strana, a po potrebi i mišljenja eksperata koji nisu involvirani u događaj, nemaju direktni interes ili nisu povezani s akterima događaja”.

Objavljivanjem teksta kako je to urađeno, osim što je prekršen Kodeks, potpuno neprimjereno su institucija od iznimnog javnog značaja poput Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i njeno rukovodstvo stavljeni u negativan kontekst, klasičnim iznošenjem neistina i poluistina, kao i paušalnih i nepotpunih informacija.

U tekstu se između ostalog navodi da  Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo “bukvalno pokušali sakriti  sredstva” i da se “ponašaju se kao da je to njihov, a ne novac osiguranika, pacijenata”.

Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je fokus na osiguranicima i njihovim potrebama i interesima. Finansijskim planom Zavoda za 2023. godinu  planirana su značajna sredstva za proširenje prava osiguranika a koja se planiraju i dalje finansirati u narednim godinama,  od kojih izdvajamo:

- dodatnih 56,5 mil KM a na ime finansiranja prava  iz potpisanih kolektivnih ugovora u oblasti zdravstva i povećanja materijalnih troškova zdravstvenih ustanova a kako bi se poboljšala zdravstvene usluge u KS. Sredstva su planirana i za zapošljavanje kadra za koji su zdravstvene ustanove iskazale potrebu, a koja će se realizovati po dobivanju saglasnosti za zapošljavanje od strane MZKS ili Vlade KS. Navedenim su obezbjeđeni svi preduslovi zdravstvenim ustanovama za pružanje  adekvatne zdravstvene zaštite našim osiguranicima, a koji su u domenu Zavoda

- 3,3 miliona KM za finansiranje zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja.

- za finansiranje prava na medicinska sredstva planirana su znatno veća sredstva u odnosu na prethodnu godinu, tj. planirano je 20 miliona KM što je za 6 miliona KM više.

- Prvi put su u Finansijskom planu planirana sredstva za Program palijativne njege terminalno bolesnih u Kantonu Sarajevo i to u iznosu od 1.505.000 KM kao i sredstva za uvođenje usluga neurorehabilitacije u sistem rehabilitacije  u iznosu od 462.000 KM.

-Za program za dijagnostiku i liječenje teško oboljele djece planirano je 2 mil KM što je dvostuko više u odnosu na prethodnu godinu.

-Finansijskim planom su obezbjeđena sredstva za nabavku  pneumokokne vakcine, HPV vakcina i vakcina protiv gripe.

-Za proširenje postojećih i  uvođenje novih programa za liječenje teških i rijetkih oboljena su u okviru pozicije “Lijekovi po posebnim programima”  u FP za 2023. godinu planirana dodatna sredstva u iznosu od 870.000 KM. -U okviru pozicije Lijekovi, pored finansiranja lijekova sa pozitivne Liste lijekova Kantona Sarajevo na koje osiguranici imaju pravo, sredstva su obezbjeđena i za finansiranje lijekova po posebnim programima, za rijetka i teška oboljenja, u iznosu od 5,2 mil KM kao i sredstva za pomoć osiguranicima u nabavci lijekova koji nisu dio Liste lijekova u iznosu od 500.000 KM.

Akumulirani višak prihoda na rashodima u iznosu od 95 miliona KM je rezultat višegodišnjeg kumuliranja suficita odnosno viška ostvarenih prihoda nad ostvarenim rashodima u periodu 2017.godina do danas, dakle u periodu od 6 godina. Nije tačna tvrdnja da su ta sredstva oročena i da se ne koriste. Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja KS za 2023. godinu je kao jedan od izvora finansiranja rashoda zdravstvene zaštite planirano korištenje 20.900.000 KM iz pomenutog akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz prethodnih godina kako bi se obezbjedila sredstava potrebna  za pomenuta povećanja prava kako zdravstvenih radnika tako i naših osiguranika a koja ne bi mogla biti finansirana samo iz  tekućih prihoda od doprinosa. Korištenja ostatka raspoloživog viška prihoda nad rashodima za pokriće troškova zdravstvene zaštite planirano je u Dokumentu okvirnog budžeta za period 2024. -2026. kako bi Zavod mogao neometano finansirati buduće rashode zdravstvene zaštite koji će rasti u skladu sa planiranim povećanjem konzumiranja prava iz zdravstvenog osiguranja, uvođenja novih programa i proširenja postojećih obima prava naših osiguranika. Obzirom da pomenuti akumulirani višak prihoda nad rashodima nije nastao u jednoj godini, apsolutno je ispravno i jedino moguće trošenje akumuliranog viška planirati u minimalno trogodišnjem periodu što Zavod i čini.

Podsjećamo da Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donosi Upravni odbor Zavoda uz saglasnost ministra zdravstva, te da saglasnost na isti daje Skupština Kantona Sarajevo.

 U vezi pitanja je koje je postavio Sindikat zaposlenih u zdravstvu Kantona Sarajevo tražeći veće plaće, Zavod je podrška Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo i Vladi Kantona Sarajevo koji su, kao osnivači, potpisnici kolektivnih ugovora, te će menadžment Zavoda u skladu sa odlukama Upravnog odbora i Ministarstva zdravstva uraditi sve kako bi se politika razvoja zdravstva odvijala u skladu sa smjernicama osnivača i interesa osiguranika.

Shodno svemu gore navedenom, molim vas da prilikom objave članaka, u narednom periodu, vodite računa o istim kako bi Zavod zdravstvenog osiguranja KS zadržao reputaciju i povjerenje osiguranika Kantona Sarajevo, a sve u cilju održavanja naše profesionalne i korektne saradnje u narednom periodu, kakvu smo i do sada imali.

Također Vas molimo da, u skladu sa Kodeksom za štampu i on-line medije Vijeća za štampu BiH, objavite ovaj demanti na identičan način kao i tekst na kojeg se očitujemo.

 Menadžment ZZO KS