Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo demantira i oštro osuđuje tendenciozne i zlonamjerne natpise pojedinih medija u vezi zapošljavanja članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja u Zavod

Obzirom na učestalost natpisa pojedinih elektronskih medija sa naslovima koji ne odgovaraju činjenicama i istini o Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao društveno odgovornoj instituciji koji je aplicirao  za prijem ove populacije strogo ih osuđujemo i cijenimo kao zlonamjerne i tendenciozne.

Naime, Direktor Zavoda je u okviru programa Vaučer za sve (Program sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca - branitelja) potpisao ugovore za svih šest članova populacije šehidskih porodica i porodica palih branitelja i želi istima obezbjediti istovjetan status kao i drugim radnicima u Zavodu kako bi u pogledu uslova rada uživali ista prava kao i svi a ne zavisili od iznosa plaće koju im obezbjeđuje Služba za zapošljavanje.

 Cijenimo da članove ovih porodica  treba involvirati u poslovne procese bez da isti osjećaju različitost u bilo kojem pogledu i budu diskriminirani u svojim pravima. Zbog toga je tražena odgoda do 90 dana kako bi u organizacijskoj strukturi bili dio organizacije i dali doprinos na poslovima i zadacima u skladu sa svojom stručnom spremom. Ovim radnicima će se dati pravo na topli  obrok i visinu plate kao i drugim zaposlenicima Zavoda, te istima omogućiti da ostanu dio radnog kolektiva.

 Nažalost u našoj državi kao i sve druge pozitivne priče i namjere, od strane pojedinih medija budu predmet  zlonamjernih natpisa koji kroz naslov pokušavaju umanjiti zalaganja menadžmenta ka uspostavi boljeg , efikasnijeg i transparentnijeg postupanja uz potpunu primjenu zakonskih propisa.

 Natpise koji se odnose na predhodna pitanja usmjerena na direktora zaista nije potrebno ni komentarisati jer su također zlonamjerni uz pokušaj da se diskreditira u to vrijeme Glavni interni revizor (sada direktor) u namjeri ukazivanja na nezakonitosti. Podsjećamo da je Ured za reviziju institucija u FBiH u toku 2016 godine dao preko 50 preporuka od kojih se dio odnosio na nefunkcionalnost interne revizije i prikazani pogrešni finansijski rezultat u izvještaju za 2015.godinu, te dobio negativno mišljenje jer je umjesto deficita iskazan suficit zbog čega podaci u finansijskom izvještaju nisu prikazani fer i istinito.

Zaposlenje osobe internog revizora sa dugogodišnjim iskustvom u borbi protiv korupcije je svakako smetalo pojedinim u Zavodu i davanjem zlonamjernih informacija svakako je pokušavano uticati na Muamera Kosovca kako ne bi profesionalno radio svoj posao.

Ured za reviziju  institucija u FBiH koji je obavio reviziju nakon 2016.  godine odnosno u periodu mandata direktora Sakiba Katane je u stvari demantovao sve te natpise sa ocjenom da je :„Interna revizija nadgledala, pratila i identifikovala nepravilnosti i predlagala mjere za njihovo otklanjanje“ uz istovremenu konstataciju da postoji potreba davanja veće podrške njenom radu od strane menadžmenta jer su i tada prepoznali udare od strane tadašnjeg menadžmenta na internu reviziju zbog profesionalnog rada. Zamislite kada se nisu mogle naći veće zamjerke na rad da pojedincima smeta članstvo u udruženju i ugled koji uživa interni revizor, možda u narednom periodu zasmeta i priznanje od strane međunarodnih faktora koji je očigledno prisutno kada je u pitanju rad gosp. Kosovca!

Također je i inspekcija u više navrata potvrdila da je procedura zaposlenja gosp. Kosovca do kraja ispravna i zakonita.  Kako je tada smetao pojedincima kojima nije dozvoljavao da sa novcem građana raspolažu u vlastitom interesu tako smeta i sada.

Zavod sa odgovornim menadžmentom će i dalje raditi profesionalno i korektno u interesu osiguranika i Zavoda uprkos zlonamjernim natpisima koji pokušavaju urušiti ugled Zavoda, radnika i menadžmenta.