„BEZ PROCEDURE JAVNIH NABAVKI: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pristao na ucjene dobavljača“ -DEMANT

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je informisao javnost o izmjeni Odluke o visini učešća Zavoda u cijeni medicinskih sredstava, kojom je povećana visina učešća za medicinska sredstva pelene – sa isključivim ciljem stabilizacije isporuke pelena osiguranicima Zavoda, međutim, s obzirom na tekst portala žurnal.info pod naslovom: „BEZ PROCEDURE JAVNIH NABAVKI: Zavod zdravstvenog osiguranja KS pristao na ucjene dobavljača“ od 18.11.2019. godine, upućujemo demant:

Iako je donesena nova Uredba u 2018. godini, ista se još ne primjenjuje jer se za to mora provesti javni poziv i moraju se potpisati ugovori sa dobavljačima, te je još uvijek na snazi „Uredba o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopetskih i drugih medicinskih sredstava, endoproteza, stomatološko-protetske pomoći i stomatološko-protetskih nadomjestaka“ („Službene novine Kantona Sarajevo“ 38/07, 29/08 i 40/14), a koja članom 11. propisuje da Zavod za svako pojedinačno medicinsko sredstvo svake godine utvrđuje visinu učešća u nabavci istih. Iz navedenog se može zaključiti da se, u Vašem tekstu spomenuta, tenderska procedura ne provodi za određivanje cijena prema Uredbi koja je na snazi, kao ni prema novoj Uredbi iz 2018. godine čija primjena još uvijek nije započela.

Predmetnim tekstom, također, problematizira se to što nije raspisan novi javni poziv prema novoj Uredbi. Javni poziv predviđen novom Uredbom iz 2018. godine je raspisan, ali je isti poništen od strane Ureda za razmatranje žalbi BiH u aprilu 2019. Smatramo bitnim spomenuti i to da je Upravni odbor Zavoda donio je Zaključak kojim se zadužuju se v.d. Direktor i Stručna služba Zavoda da pripreme i predlože prijedlog teksta Uredbe o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na funkcionalna medicinska sredstva, kojim bi bili otklonjeni trenutni nedostaci koji onemogućavaju efikasno provođenje javnog poziva. Svakako, sam javni poziv nema nikakve veze sa visinom cijene medicinskih sredstava, nego isključivo sa izborom dobavljača, a visinu učešća Zavoda u cijeni medicinskih sredstava, ponavljamo, određuje Upravni odbor posebnom odlukom u skladu sa Uredbom i Statutom.

Također, nije istina ni to da Zavod nije uradio ništa kako bi spriječio eventualne zloupotrebe koje su dobavljači svakodnevno provodili na terenu naplaćivanjem viših cijena i izdavanjem manjeg broja pelena – kako navodite, jer je Zavod više puta pisao urgencije ugovorenim dobavljačima i održao niz sastanaka kako bi se prevazišao navedeni problem. Svakako, dobavljači nisu naplaćivali od Zavoda više cijene, nego su našim osiguranicima izdavali manji broj pelena.  Jedinu pravnu mogućnost koju je Zavod imao na raspolaganju jeste da raskine ugovore sa ugovorenim dobavljačima kod kojih priznaje učešće u nabavci medicinskog sredstva pelene, ali s obzirom da su svi ugovorni dobavljači izdavali manji broj pelena osiguranicima, prekid saradnje sa svima bi doveo do potpunog zastoja u ostvarivanju prava naših osiguranika na subvenciju medicinskog sredstva pelene – što Zavod ni pod kojim uslovima nije smio dozvoliti, jer interesi naših osiguranika su nam na prvom mjestu. Dakle, do korekcije cijena učešća Zavoda u medicinskom sredstvu pelene došlo je u isključivom interesu naših osiguranika koji ostvaruju pravo na to medicinsko sredstvo.

Do nove visine učešća Zavod je došao na način da je od svih ugovorenih dobavljača tražio cijene po kojima može isporučivati pelene, te uzeo srednju visinu svih dostavljenih/predloženih cijena i odredio je kao učešće Zavoda, a ne preferiranjem bilo kojeg od dobavljača kako ste nam imputirali u svome tekstu – zbog toga smo izrazili nadu da će svi dobavljači biti zadovoljni, jer su neki dobavljači predložili dosta veću cijenu od konačno utvrđene visine učešća Zavoda.

U nadi da ćete izvršiti Vašu zakonsku obavezu i objaviti naš demant, kao i to da ćete prilikom budućeg izvještavanja o radu i odlukama Zavoda u obzir uzeti sve relevantne propise, pa i mišljenje samog Zavoda, a sve u cilju istinitog i potpunog informisanja javnosti, unaprijed Vam se zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.