Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo

OBAVEZNO OSIGURANJE

Kako postati osiguranik i koristiti prava iz zdravstvenog osiguranja?
Obavezno zdravstveno osiguranje i s tim u vezi ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ostvaruje se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97 i 7/02) i podzakonskim aktima donesenim na osnovu Zakona.

Da bi se koristilo pravo na zdravstvenu zaštitu u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 19. Zakona, potrebno je steći svojstvo osiguranika.
      
Osiguranik se postaje:

 • po osnovu rada (u preduzećima, ustanovama, kod pravnog ili fizičkog lica, međunarodnim organizacijama, konzularnim ili diplomatskim   predstavništvima, zemljoradnici),
 • korisnici penzija,
 • nezaposlena lica pod uslovima iz Zakona,
 • lica kojim je priznato svojstvo ratnog, mirnodopskog i civilnog invalida rata,
 • lica koja u skladu sa članom 27. Zakona sami plaćaju obavezno zdravstveno osiguranje

Osigurana lica su članovi porodice osiguranika i to:

 • supružnik (bračni i vanbračni saglasno propisima o braku i porodici),
 • djeca (rođena u braku, van braka, usvojena ili pastorčad( i druga djeca bez roditelja ako ih osiguranik izdržava,
 • roditelj (otac, majka, očuh, maćeha, usvojitelji osiguranika) ako ih izdržava,
 • unuci, braća, sestre, djed i baka ako su nesposobni za samostalni život i rad i ako nemaju sredstava za izdržavanje, pa ih osiguranik izdržava.

Obveznici obračunavanja i uplate doprinosa su utvrđeni članom 86. Zakona i Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:11/00).

Navedenom Odlukom, regulisano je pravo na zdravstveno osiguranje kao i obveznik obračuna i uplate doprinosa i nekih kategorija lica koje Zakon nije predvidio. Tako, npr.

 • ako se radi o licima starijim od 65 godina koji nisu osigurani ni po kojem drugom osnovu, svojstvo osiguranika se stiče putem nadležog organa  općine,
 • ako se radi o učenicima odnosno studentima koji nisu osigurani ni po kojem drugom osnovu, svojstvo osiguranika se stiče putem Ministarstva obrazovanja Kantona, i dr.

Koja su prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja?

Da li je neko zdravstveno osiguran ili ne, dokazuje se izdatom zdravstvenom legitimacijom nadležnog kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Zdravstvena legitimacija mora biti ovjerena u kantonalnom zavodu za svaki mjesec u kojem se koristi zdravstvena zaštita.
    
Obaveznim zdravstvenim osiguranjem, u slučajevima i pod uslovima određenim Zakonom, osiguranicima se osigurava:

 • zdravstvena zaštita,
 • naknada plaće,
 • naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

Članovima porodice osiguranika se osigurava:

 • zdravstvena zaštita,
 • naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita koja se Zakonom osigurava provodi se kao:

 • primarna zdravstvena zaštita,
 • specijalističko-konsultativna,
 • bolnička zdravstvena zaštita.

Pod pojmom zdravstvena zaštita u članu 32. Zakona su utvrđene vrste ali ne i obim zdravstvene zaštite. Utvrđivanje obima zdravstvene zaštite koji proizilazi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dato je u nadležnost Federacije, odnosno Kantona posebnim podzakonskim aktima.
        
Tako obim prava obaveznog zdravstvenog osiguranja iz člana 32. Zakona, kao i druga prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, tzv. osnovni paket zdravstvenih prava, treba da utvrdi Parlament Federacije, na prijedlog Vlade Federacije.
       
Međutim, i ako je citirani Zakon u primjeni od 1998. godine, osnovni paket zdravstvenih prava još nije utvrđen. 
 
Osim prava iz člana 32. Zakona, osigurana lica po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja, imaju pravo na lijekove, što je u Kantonu Sarajevo regulisano Odlukom o listi lijekova koji se propisuju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:16/03).

Osiguranim licima se takođe, po osnovu obaveznog zdravstvenog osiguranja u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, obezbjeđuje u medicinski indiciranim slučajevima, pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala.

Ovo pravo je, donošenjem nove Uredbe o obimu prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko – protetske pomoći i stomatološko – protetskih nadomjestaka (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 13/04), znatno prošireno u odnosu na raniju Uredbu, kako u povećanom broju pomagala, smanjenim rokovima trajanja pomagala, tako i učešću Zavoda u cijeni određenog pomagala.

Na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, Skupština Kantona Sarajevo je u 2000,godini donijela Odluku o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite i snošenju troškova liječenja na teritoriji Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 11/00, 28/01, 8/03 i 16/04).
Osim obaveze učestvovanja osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite, odluka je utvrdila određene kategorije osiguranih lica koji su oslobođeni tog učešća a koje možemo svrstati u tri kategorije:

 1. po osnovu određene bolesti (npr. inzuloovisni dijabetes, karcinom, duševna oboljenja i dr.),
 2. po  osnovu godina života (djeca do 15. godina života, redovni učenici do 19.godina života i redovni studenti do 26. godina života, lica preko 65. godina života),
 3. po utvrđenom statusu (penzioneri koji primaju penziju do 200,00 KM, nezaposleni i dr.)

Zadnjom  izmjenom i dopunom Odluke (“Službeni list Kantona Sarajevo”,  broj: 16/04), smanjen je broj zdravstvenih usluga za koje osigurana lica plaćaju učešće (npr. osigurana lica ne participiraju u troškovima korištenja zdravstvene zaštite kod ljekara opšte prakse, bolničko liječenje i dr.) a za neke zdravstvene usluge je znatno smanjeno učešće.

Anketa
Ocijenite kvalitetu informacija na portalu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Status
Provjerite status vaše elektronske zdravstvene kartice Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
 

 


Kontakti

Zavod zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo
Ložionička br.2.
71000 Sarajevo

Prikaži upute  


INFORMACIJE

E: info@kzzosa.ba

T: +387 33 725 200

T: +387 33

F: +387 33 725 252

DIREKTOR

Sakib Katana, dipl. oec. kabinet@kzzosa.ba

T: +387 33 725 207

Mapa poslovnica  

Kontakt